DELK støtter Den norske Israelmisjons virksomhet (DNI)

I uttalelse om DELKs Israel-engasjement sies det bl.a:

Misjonsbefalingen forplikter oss til vitnetjeneste også overfor jødene.

NT bekrefter utvelgelsen av Israel som Guds folk. Bare ved troen på Jesus Kristus som Frelser og Messias vil imidlertid Israel fullt og helt få del i utvelgelsens kall og velsignelse, og den nåde Gud gir (Rom 11,5-7).

GT er gjennomsyret av tanken på at Israels folk og Israels land hører sammen: Guds dom betyr fordrivelse og eksil, Guds frelse og velsignelse betyr tilbakevending og nytt liv i landet. I NT forutsetter Jesus samme måte å tenke på i Luk 24,20-24.

Vi kjenner et ekstra ansvar for å støtte den rest av jøder som i dag bekjenner troen på Jesus som Frelser og Messias, særlig i deres vitnesbyrd overfor sitt eget folk.

Vi tar avstand fra den teologi som hevder at kirken erstatter Israel som Guds utvalgte folk.

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er Norges nest eldste misjonsorganisasjon, stiftet 1841. DNI er opptatt av at det jødiske folk Israel – Det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret.

Fra DNIs satsingsområder og hovedmål (2010 – 2020):

-Sterkere omsorg og støtte for det jødiske folk gjennom fokus på jødenes historie og oppgjør med anti-jødisk ideologi

-Større engasjement for jødenes frelse gjennom formidling av en tydelig bibelsk teologi og missiologi, målrettet informasjonsvirksomhet og organisert bønnetjeneste

-Bevisstgjøre kristne på Bibelbruk og teologisk argumentasjon i den jødiske-palestinske konflikten, med sikte å på å motvirke polarisering og bygge forsoning

-Utsendelse av misjonærer, korttidsarbeidere og teamtjeneste

-Fokus på evangelisering, menighetsutvikling, ledertrening og undervisning

-Diakonalt fokus på grupper med særskilt behov

-Hjelp til integrasjon av nye immigranter i menighet og samfunn

-Tilrettelegge for forsoning mellom messianske jøder og palestinske kristne

-Forebygge og bekjempe antisemittiske holdninger og vise solidaritet med det jødiske folk i kampen for deres rettigheter og likeverd

 

Israel via Norsk Israelmisjonen

Israelmisjonen   Kr 10 000

Casparisenteret, Jerusalem

Den Norske Israelsmisjon i samarbeid med flere driver et studie- og ressurssenter med fokus på lederutvikling, disippeltrening og forskning. Målet er å bidra til at mennesker blir utrustet til tjeneste i Israel og i den verdensvide kirke. Her jobber messianske jøder sammen med andre kristne fra forskjellige deler av verden. Gjennom ulike kurs, ressursmateriell og forskning er Caspari Center en støttespiller for den messianske bevegelse, og gir kompetanse og kunnskap for å styrke menigheter og utruste enkeltmennesker. CC er også en viktig brobygger mellom den messianske bevegelsen og den verdensvide kirke

Sentrale virksomheter:

-lederkurs for menighetsledere og pastorer i Israel
-disippeltrening for jesutroende jøder og kristne araber
-bidra til fred og forsoning mellom jøder og palestinere
-forskning på høyt faglig nivå om de messianske jødenes historie, troens røtter m.m.
-drive et åpent bibliotek med faglitteratur
-gi besøkende fra hele verden informasjon og undervisning om den messianske bevegelsen