En skole å tro på – DELKs skoler 2015

DELKs skoler har en lang historie og er blant de eldste friskolene i landet. Den første skolevirksomheten startet opp i 1866, noen år før kirkesamfunnet ble formelt dannet (1872).

 

Av DELKs skolekonsulent Tore Slettvik

Skoleinfo GF-2015-1_tabell

Grunnlag og formål

Skolenes forpliktende grunnlag er Bibelen og DELKs bekjennelse slik den fremkommer i grunnreglene. DELKs målsetting for skolevirksomheten kommer til uttrykk gjennom formålsbestemmelsen:

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.
Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.
Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Skolene har i dag elever fra mange forskjellige sammenhenger, og det er både døpte og ikke-døpte elever. Uansett er kristendomsundervisningen vår dåpsopplæring, for de fleste etter dåp — og for noen til dåp. Det er mange som gir uttrykk for at skolene våre har betydd mye, og i stadig større grad fungerer skolene som misjonsstasjoner.

Styring av skolene

Hver skole har et styre som er øverste ansvarlige organ for skolens drift. Men vi har flere organer i DELK som arbeider for å ivareta en felles og god utvikling av skolene våre:
• DELKs generalforsamling som bl.a. vedtar strategidokument
• DELK-styret og Rådsmøtet. Vedtar styringsdokumenter for skolene
• Menighetenes årsmøte / generalforsamling velger styre for skolene
• Skolerådet er et fellesskap av skolestyrelederne pluss en rektor og en valgt av Rådsmøtet, for støtte og synergi
• Skolelederforum. Her deltar rektorene og noen ganger inspektørene. Forumet har en ansatt sekretær i 25 % stilling, skoleledersekretær Brit Hvalvik
• Kristendomskomiteen består av skoleprestene, rektorene, tilsynsmannen (leder) og skolekonsulenten (sekretær). Denne komiteen arbeider for god kvalitet på kristendoms- undervisningen.

Grunnlagsdokumenter

Alle grunnlagsdokumentene bortsett fra læreplanene har hatt en gjennomgang og blitt revidert i 2015
• Skoleplan, generell del
• Egne læreplaner i kristendom (KRL), musikk og kroppsøving
• Mal for vedtekter
• Styringsstruktur for skolene
• Retningslinjer for ansettelser
• Retningslinjer for prestens oppgaver i skolen.

Fellesarrangementer
• Personalseminar annethvert år for alle ansatte i skolene (9.-10. november 2015 i Larvik)
• Kristendomsseminar, mest for kristendomslærerne, i januar hvert år
• Innføringskurs om DELK, for nyansatte, i september hvert år
• Andre fagdager
• DELK together; skolestevne for 5.-10. års- trinn, hvert tredje år (sist i Skien i 2014, neste gang i Oslo i 2017)
• Årlig misjonsprosjekt, som regel felles prosjekt for alle skolene. Skoleåret 2015-16 støtter vi Bibelselskapets arbeid med å skaffe barnebibler til Cuba.

Samarbeid med andre

I tillegg til samarbeid med nasjonale og lokale skolemyndigheter har DELK-skolene flere viktige kontaktpunkter med andre kristne friskoleorganisasjoner:
• Kristne Friskolers Forbund (KFF). Alle skolene våre har vært medlem siden forbundet ble etablert på 1980-tallet
• Fagseminar for lutherske ungdomsskoler
• Rektorkonferansen (NLM, ImF, Danielsen og DELK)
• Forum for kristen didaktikk (NLA m.fl.).

Nytt i 2015
• Tore Slettvik startet 1.1.15 i en nyopprettet 40 % stilling som skolekonsulent i DELK. Denne stillingen er knyttet til DELKs hovedkontor, og Tore skal arbeide for et enhetlig og godt DELK-skoletilbud og god kontakt mellom skole og menighet.
• Læreverk i kristendom. DELK samarbeider med NLA og flere kristne skoleorganisasjoner om utarbeidelse av læreverk i kristendom for mellomtrinnet (tilsvarende er tidligere gjort for ungdomstrinnet). Læreverket skal hete «Troens vei» og i august kom første bok ut, Bibelkunnskap for 5.-7. trinn.
• Ny friskolelov. 1.8.15 trådte en ny friskolelov i kraft. I forhold til den gamle loven, som het privatskoleloven, er det ingen endringer av betydning for våre skoler.
• Synliggjøringstillegg i læreplaner. DELK har egne godkjente læreplaner i kristendom (KRL), kroppsøving og musikk. I resten av fagene bruker vi Kunnskapsløftets planer. Men i år har vi tatt i bruk noen tillegg til læreplanene i norsk og naturfag. Disse er utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og godkjent av Utdanningsdirektoratet. KFF arbeider nå med tilsvarende tillegg for engelsk, matematikk og samfunnsfag.
• Flere av skolene har fått nye hjemmesider i tråd med den nye malen for delk.no
• Skolebesøk. Tilsynsmannen og skolekonsulenten har vært på besøk på personalmøter ved alle skolene.

Skolene trenger:
• Et DELK som fortsatt har skolen som sitt hjertebarn
• Et kirkesamfunn i bønn for skolene
• En tydelig og retningsgivende skoleeier
• Kompetente og engasjerte personer til skolestyrene
• DELK-medlemmer som har lyst til å jobbe i skolene våre
• Utvikling av gode læremidler i kristendomsfaget.