Kirkelig struktur

Om oppbygging og struktur i kirkesamfunnet.

Generalforsamlingen er DELKs øverste organ. Generalforsamlingen holdes hvert annet år, og består av rådsmøtets og styrets medlemmer i tillegg til delegater valgt fra samtlige menigheter. Generalforsamlingen har ansvar for DELKs felles anliggender og vedtar lover og regler for kirkesamfunnet.

Hovedstyret. DELK ledes av et styre på syv medlemmer. Styret består av både kvinner og menn. Det har ansvar for organisering og forvaltning av DELKs virksomhet av økonomisk, administrativ og annen art. Generalforsamlingen velger styrets leder og øvrige medlemmer.

Hovedstyrets medlemmer etter valget på GF i 2019: Terje M Sletten (leder), Anders Martin Fon (nestleder), Rina Husby, Tom Asp, Per Henrik Gillesvik og Camilla Hynås Luhr. Varamedlemmer: Rannveig Bording, Odd Gjerpe og Ellen M Saga. Tilsynsmannen er fast medlem i hovedstyret.

Rådsmøtet. I spørsmål av læremessig karakter og i saker som angår DELKs langsiktige utvikling og veivalg, er det rådsmøtet som er avgjørende organ. Rådsmøtet består av alle DELKs prester og eldste. Det kaller prester og misjonærer. Tilsynsmannen er leder for rådsmøtet.

Tilsynsmannen. Tilsynsmannen velges av hele kirkesamfunnet og har åndelig tilsynsansvar i DELK, åndelig lederansvar for prestene, de eldste og forkynnerne, i tillegg til det administrative lederansvar i kirkesamfunnet. Visetilsynsmannen velges av rådsmøtet og utfører tilsynsmannens oppgaver i hans fravær.

Prestene og de eldste. DELKs prester blir kalt av rådsmøtet etter egen prosedyre for rekruttering av prest, og tilsatt av DELKs styre.  Presten og de eldste har alle del i hyrdetjenesten i menigheten, men har ulike oppgaver.

Menigheten. Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. DELKs menigheter ledes av et eldsteråd som består av presten og en til tre eldste. De kan i tillegg knytte til seg andre i menighetens lederskap i et menighetsutvalg. Eldsterådet/menighetsutvalget er menighetens styrende organ og har ansvaret for forkynnelse, sakramentforvaltning og sjelesorg, og planlegging av menighetens øvrige virksomhet. Eldsterådet har også tilsyn med de ulike arbeidsgrenene og godkjenner ledere.