Misjonsarbeidet i DELK

DELK har i mer enn 30 år fått være med i arbeidet med å bringe evangeliet ut til jordens ender. Vi er takknemlige for arbeidet som er gjort og glade for at vi fortsatt får være med på å sende ut nye medarbeidere.

 

Samtidig ser vi at verden er i forandring og at mange mennesker som aldri har hørt om Jesus kommer til vårt land. Vi ser også at stadig flere nordmenn ikke kjenner evangeliet. Det er derfor også behov for å drive indremisjon i Norge. Mye kan gjøres i våre nabolag av hver enkelt av oss, men det er også områder der noen må flytte til for å få kristen tilstedeværelse. Dette gir oss i DELK nye oppgaver og utfordringer.

VÅRE UTSENDINGER 

Gunn og Bertil Andersson med barna Benjamin, Rebecca og Jonatan har vært utsendt til Mongolia i mange år. De er nå bosatt i Sandefjord og er aktive i Moe menighet. Bertil og Gunn har fortsatt deltidsstillinger der de jobber mot Mongolia. Gunn jobber med litteratur og Bertil reiser jevnlig ut og underviser på det teologiske seminaret i Mongolia.
Ektepar med barn i Nord-Afrika. Er kristent fagpersonell i et land som ikke tillater kristent arbeid. De vitner om Jesus ved livene de lever og for de kontaktene de får i hverdagen.
Torunn H. Minnesjord er ansatt i 60 % stilling som misjonær i Norge gjennom NLM. Hun jobber spesielt opp mot en muslimsk folkegruppe fra øst-Afrika. Hun har også arbeidet mye med studieopplegget «Tro mellom venner» og har gjennomført kurs for kristne menigheter. Hun har også vært med på å arrangere kristne samlinger og bønnenettverk for folkegruppen hun arbeider blant.

ANDRE PROSJEKTER

DELK støtter forskjellige prosjekter i flere verdensdeler. Gjennom Norsk Luthersk misjonssamband (NLM) støtter vi evangelisering i Mongolia og bibelbruksprosjekt for et folk som nylig har fått bibelen på sitt språk i Etiopia.

Gjennom Det norske misjonsselskap (NMS) gir vi støtte til bibel- og lederopplæring i Mekongregionen (sensitivt arbeid), evangelister på Madagaskar, samt utadrettet ungdomsarbeid i Carlisle i England. Vi støtter også SAT-7 sitt viktige arbeid i Midtøsten og Nord-Afrika, Stefanusalliansen og Den Norske Israelsmisjon.

I tillegg har DELKs skoler misjonsprosjekt hvert år. Elevene samler inn ca. 400 000 kroner til et årlig prosjekt. Misjonskomiteen gir råd til skolelederne i forhold til hvilke prosjekter som anbefales og det har de siste årene vært stor spredning i både organisasjoner og verdensdeler.

ARBEID I VÅRE NÆROMRÅDER

DELKs misjonsarbeid i nærområdene er vesentlig knyttet til arbeid for asylsøkere og konvertitter.

Det finnes KIA-grupper i Grenland og i Tønsberg. Mange frivillige fra DELK er engasjert i dette arbeidet til KIA. Misjonskomiteen ønsker også å oppfordre menigheter til å gjennomføre opplæring i studieopplegget «Tro mellom venner», som Torunn H. Minnesjord er involvert i.

Bergen menighet har kontakt med en del asylsøkere og har arbeidet spesielt for situasjonen til konvertitter i Norge, og mange iranske konvertitter har blitt medlemmer i menigheten.

DELK har også en evangelist, Hamideh Valand, som arbeider blant iranere og afghanere. Hamideh driver en kvinnegruppe og tilbyr veiledning og hjelp på telefon. En del av dette arbeidet skjer i samarbeid med Internasjonalt Kristent Fellesskap (IKF).

MENIGHETSPLANTING

Menighetsplanting blir nå en del av misjonskomiteens ansvarsområde. For å nå både innvandrere og nordmenn som ikke kjenner Jesus, kan det å starte opp arbeid på nye plasser være en egnet måte til å vinne flere for Kristus. Menighetsplantingsutvalget (MP) har ansvar for dette arbeidet og følger det opp. Målet er å utfordre mennesker til å flytte på seg og starte kristent arbeid der det er dårlig med tilbud eller få kristne. Den nye misjonssekretæren vil også få ansvar for å motivere til menighetsplanting og være sekretær for MP.

ØKONOMI

Misjonskomiteen (MK) forvalter alle gaver som samles inn til misjon i DELK, vi ser at etter en svært gledelig utvikling i gaveinntektene fram til 2015 har inntektene svingt litt, men ikke økt. Men vi håper at givergleden vil øke med en ny misjonssekretær på plass. Vedkommende vil ha hovedfokus på å engasjere til misjon.

MK har vært drevet nøkternt slik at det er reserver som gjør oss i stand til å ivareta de forpliktelsene vi har på en god måte en stund framover.

Vi takker alle dere som har bidratt på forskjellig måte, både med penger og forbønn. MK forsøker å forvalte midlene med ydmykhet og i bønn om Herrens velsignelse slik at evangeliet om Jesus Kristus skal nå ut til stadig flere mennesker, gjennom ord og handling.

OPPGAVER OG UTFORDRINGER FREMOVER

MK er svært opptatt av hvordan vi som kirkesamfunn, menigheter og enkeltpersoner kan møte asylsøkere og flyktninger som har kommet til vårt land. Vi ønsker å møte dem med vennlighet og hjelpsomhet, og om mulig kunne dele Jesus med dem. Dette er et krevende arbeid, men ikke noe vi kan velge bort. Det er etter hvert mange nordmenn som ikke vet noe om Jesus, disse ønsker vi å sette fokus på med menighetsplanting. Vi håper alle våre medlemmer kan bli enda mer frimodige til å vitne om Jesus for mennesker de møter i hverdagen. For noen vil det være aktuelt å flytte på seg for å kunne gjøre evangeliet kjent, noen i Norge og andre helt til andre verdensdeler.

SPRE DET VIDERE

Informasjon til våre menigheter er viktig for å skape og bevare giverglede og misjonsglød. Vi vil derfor jobbe for å forbedre informasjonskanalene, og har ambisjoner for ny sekretær. Men det er også viktig at hver enkelt menighet er flinke på å sette misjon på dagsorden.

Vi i MK er også opptatt av hvordan enkeltmennesker kan bli utfordret og kallet til tjeneste, både i vårt land og i hele den globale verden. Vårt ønske er at misjonskomiteen kan være en pådriver for å utfordre spesielt unge mennesker til tjeneste i Guds rike og hjelpe dem til å se oppgaver som de kan gå inn i.

TAKK

Misjonskomiteen takker alle som gjennom menigheter, foreninger og på annen måte bærer misjonens sak her hjemme, både gjennom informasjon, kreative tiltak, givertjeneste og framfor alt i forbønn. Dette er grunnfjellet i innsatsen som gjør at DELK kan være med i det store arbeid som misjonen er, og som er til velsignelse også for den menighet som gir.

Av Eirik Thorvaldsen

Artikkelen er oppdatert 21. januar 2019