Skolekonsulent – hva er det?

Tore Slettvik har lang fartstid i DELK- skolene. Han begynte som timelærer på Granly skole i 1985, og har siden undervist på alle DELK-kolene i Vestfold.

Han var rektor i Langgata i Horten i ni år, og på Moe skole i Sandefjord i 15 år. Tore hadde 25 % stilling som skolesekretær for DELK-skolene i en periode, og har også sittet i styret for Kristne friskolers forbund KFF. 1. januar 2015 tiltrer han i en nyopprettet stilling som skolekonsulent. Det er en 40 % stilling som er tilknyttet DELKs hovedkontor. Underveis har truffet Tore for en prat om den nye stillingen.

Skolekonsulent er en nyopprettet stilling, hvorfor bør vi plutselig ha det?
‒ For skolelederne har det vært et savn at det ikke har vært ansatt noen skolesekretær siden 2011. En del av oppgavene har de siste par årene vært godt ivaretatt av skoleledersekretær Brit Hvalvik – en stilling skolene selv opprettet. Men det er flere oppgaver som ingen har hatt ansvar for disse årene (noen oppgaver har vært midlertidig fordelt på rektorene og styrelederne). I tillegg tror jeg ledelsen i kirkesamfunnet lenge har sett behovet for å ha en person med spesielt ansvar for skoledelen av virksomheten i DELK, på samme måte som vi har en misjonssekretær med spesielt ansvar for misjonsvirksomheten.

Du har vært skolesekretær; er dette en annen jobb?
‒ Ja, jeg var skolesekretær i en del år fram til 2010. Flere av oppgavene blir nok sammenfallende med det jeg gjorde som skolesekretær. Men denne nye stillingen er knyttet nærmere opp til DELK sentralt. Dessuten har vi nå som nevnt en skoleledersekretær som tar seg av mye av det jeg gjorde som skolesekretær.

Er det fortsatt DELK som driver våre skoler, eller styrer de seg mest selv?
‒ Den enkelte skoles styre er øverste ansvarlige organ for skolen, og er det loven definerer som skoleeier. Men DELK som kirkesamfunn kan legge klare føringer for hva som skal til for å kunne være en DELK-skole. Det har vært gjort med f.eks. læreplan i kristendomsfaget og generell del av skoleplanen, som skolene våre er forpliktet på.

Bør DELK som skoleeier styrke sin innflytelse over skolene?
‒ Jeg tror kanskje vi trenger en bevisstgjøring om hva og hvordan vi som kirkesamfunn kan påvirke og ha innflytelse, så får de styrende organer vurdere i hvilken grad de ønsker å bruke denne muligheten. Men jeg tror ikke vi skal tenkte beskjedent eller smått om hva vi som kirkesamfunn kan ha innflytelse på overfor skolene.

Hvordan ser du på kontakten som er i dag mellom DELK kirke og skole? Er den svekket sammenlignet med tidligere?
‒ Det tror jeg er litt både og. I forhold til at det nå er betydelig færre både elever og ansatte som har DELK som sin menighet, er jo den naturlige kontakten svekket. Men på andre områder er det motsatt, for eksempel skoleprestenes tilstedeværelse i skolehverdagen og klare planer og mål for samarbeidet mellom skolen og kirken som har blitt styrket de siste årene.

Hvordan kan vi styrke båndene ytterligere mellom menigheten som har en skole, og skolen?
‒ Jeg tror menighetene ønsker mer deltakelse og informasjon fra skolen i sine kirker. Skolene synes også det er positivt, men tiden setter begrensninger. Vi må derfor lete etter samarbeidspunkter som kan fungere godt uten at det tar altfor mye tid og ressurser å få det til. Men jeg tror det er avgjørende for menighetens engasjement for skolen at det er god kontakt.

Hva tenker du vil være de viktigste oppgavene for DELKs skolekonsulent?
‒ Jeg tror den viktigste oppgaven blir å styrke båndene mellom DELK som kirkesamfunn og skolene. Her tror jeg på informasjon til menighetene. Jeg vil også prioritere å arbeide for et tett og godt samarbeid med skolene gjennom rektorene og styrelederne, og vil gjerne bidra til å lette deres arbeid ved at jeg tar meg av noen fellesoppgaver som de ellers måtte bruke tid på. Jeg ønsker også å være en pådriver i arbeidet med å skaffe gode læremidler i skolens viktigste fag, kristendomsfaget. Her skjer det mye spennende for tiden som jeg gleder meg til å kunne være med på.

Hva er etter din mening de største utfordringene våre skoler står overfor i dag?
‒ Med myndighetenes stadig økende krav til kvalitetssikring tror jeg det er en utfordring å beholde hovedfokus på våre skolers hovedmål: å vinne og bevare barna for Kristus. Kvalitetssikring er viktig, og vi skal drive faglig gode skoler. Men vi skal først og fremst drive kristne skoler.

Får du mest med styret, med lærerne eller elevene å gjøre?
‒ I denne jobben får jeg nok ikke så mye direkte kontakt med elevene. Men elevkontakten ivaretas heldigvis gjennom den andre jobben jeg har, som inspektør ved Bjerkely skole. Som skolekonsulent får jeg nok mest med skolelederne og styrelederne å gjøre, men jeg håper også å kunne ha god kontakt med de ansatte på skolene. Ellers er det styret i DELK som har ansatt meg, og tilsynsmannen som skal være min nærmeste overordnede, så jeg vil nødvendigvis få mye med dem å gjøre. Jeg ser også fram til å bli en del av fellesskapet på DELK-kontoret.

Vi ønsker Tore Slettvik lykke til i den nye, viktige jobben for skolene våre!

Tekst og foto: Torunn Fadum Døvik