Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Hvordan er vi organisert?

Måten Ryenberget menighet er organisert

Fra mai 2021 ledes menigheten av Menighetsstyret (MS) og Eldsterådet (ER). Menighetsstyret har det øverste ansvaret for menighetens virksomhet, og består av 7-9 medlemmer valgt av Menighetsmøtet for to år av gangen. Eldsterådet har det åndelige ansvaret for menigheten, og består av menighetens prest(er) og 2 eldstebrødre valgt for en femårsperiode av aktive medlemmer i menigheten.

I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

I Ryenberget menighet har vi fire ansatte: en prest ansatt i full stilling, diakon/husmor i 80 %, menighetsarbeider med ansvar for musikk, barn og ungdom i 50 % og menighetssekretær i 60 %. De har ulike oppgaver knyttet til menighetens arbeid. Presten og diakonen står selvsagt til disposisjon for samtaler og sjelesorg, syke- og hjemmebesøk.

Du vil ofte treffe dem på menighetens gudstjenester og møter, eller du kan ta direkte kontakt med noen av dem:

 

 

Ryenberget menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. Det ordinære menighetsmøtet avholdes en gang i året. Her vedtas årsmelding og budsjett, det velges personer til ulike råd og utvalg, og menighetens arbeid drøftes. Det arrangeres også sporadisk menighetsmøter utenom det faste årlige, for å drøfte og vedta andre saker med betydning for menighetens liv og virksomhet.