Bli_med-scaled-aspect-ratio-16-9
Bli_med-scaled-aspect-ratio-9-16

Søk skoleplass

Ditt barn kan bli med i ringen

Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.–10. årstrinn. Alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler, kan søke.

Opptak skjer etter prioriteringen beskrevet i inntaksreglementet (se lengre ned på siden).

  • Søknadsfrist for opptak til 1. klasse er 15. januar og til 2.-10. klasse 1. mars (for oppstart i påfølgende skoleår).
  • Ved ledige plasser etter dette opptaket, er søknadsfrist 20.september for oppstart frem til 30.september.
  • Etter 1.oktober er søknadsfrist 10.desember for oppstart 1.januar for 1. tom 7.klasse.

Skolestyret fastsetter årlig kapasiteten i de enkelte grupper og klasserom. Dette gjør de før søknadsfristen går ut.

Vi anbefaler at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for.

Formålsbestemmelsen for DELKs skoler

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Inntaksreglement

Klikk nedtrekkselementene nedenfor for å lese det komplette inntaksreglementet.

Granly skole har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlig skole, jf. friskoleloven § 3-1. Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema. Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for. Informasjon kan fås på informasjonsmøter om skolen, eller ved å motta informasjonsmateriell. Se også skolens nettside: www.granlyskole.no. Rektor foretar inntak i tråd med reglementet.

 Klassetrinn  Søknadsfrist Oppstart
 1. kl  15. januar  august
 2.-10. kl.  1. mars  august
 1.-10. kl.  frem til 20. september  fra august t.o.m 30.  september
 1.-7. kl.  10. desember  1. januar

Skolens kapasitet avgjør hvor mange elever som kan tas inn. Skolestyret fastsetter kapasitetsgrensene på ulike årstrinn i god tid før inntak. Det informeres om kapasitetsgrensene på skolens nettsider.

Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, jfr § 3 ovenfor, skal elever tas inn etter følgende prioriteringer:
a) Barn som er medlemmer av DELK
b) Barn av misjonærer som er i eller har kommet tilbake fra misjonærtjeneste for DELK
c) Barn som har eller har hatt søsken ved skolen.
d) Barn av ansatte ved skolen
e) Kjønn. Det underrepresenterte kjønn prioriteres dersom det er under 30 % av elevtallet i klassen
f) Barn som bor i skolens nærområde – Tønsberg kommune
g) Andre søkere.
Dersom det innenfor én og samme prioriteringsgruppe er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, avgjøres inntaket ved at søkerne i prioriteringsgruppen prioriteres etter tidspunkt for mottatt søknad, unntatt i gruppe a) der innmeldingstidspunkt i DELK avgjør.

Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, vil de elevene som ikke får plass, bli satt på venteliste i prioritert rekkefølge.

Dersom skolen har kapasitet, vil elever som søker etter søknadsfristens utløp, bli tatt inn fortløpende fram til 20. september. Ved ledig kapasitet etter 20. september har vi fortløpende opptak med oppstart 1. januar, for elever i 1. til 7. klasse.

Søknader som kommer etter 10. desember regnes som søknader for påfølgende skoleår.
Dersom skolen ikke har kapasitet, vil slike søkere bli satt på venteliste i den rekkefølge som søknadene mottas, men etter søkere som søkte innen fristen.

Søkere som kommer tilflyttende inn i skolekretsen gis unntak fra søknadsfristene.

Den som har mottatt svar på søknad om inntak, kan klage på vedtaket etter forvaltningslovens kap. VI om klage på enkeltvedtak. Klagen sendes til skolen.

Vedtatt av skolestyret for Granly Skole 14.11.2022

Kontakt rektor om du ønsker mer informasjon før du søker

Eirik-aspect-ratio-35-40

Eirik Grytnes

Rektor
33003111