Nettsiden-aspect-ratio-16-9
Nettsiden-aspect-ratio-9-16

Barnehagens formål

”Utrustet for livet og framtiden”

Barnehagens eget formål

Barnehagen skal søke å utvikle og gi næring til barnas gudsliv. Barna skal bli kjent med Jesus som Frelser og venn.
Barnehagen skal legge til rette for at barna får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen skal gi barna muligheter for samvær og lek under tilsyn og omsorg av voksne. Virksomheten skal ha et ideelt – ikke økonomisk formål. Det skal ikke betales utbytte til eiere. Et eventuelt overskudd på driften skal i sin helhet benyttes i barnehagens virksomhet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.