Fraværsføring på vitnemålet

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. klasse føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringslova § 3-38.

Fraværet skal føres i dager og timer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter, jf. rundskriv Udir-08-2009 vedlegg 1, pkt. 1.1. Enkelttimer skal ikke konverteres til dager.

Foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være foreldrene/eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dette føres på vedlegget.

Foreldrene kan også kreve at inntil ti skoledager per skoleår ikke føres på vitnemålet, dersom fraværet skyldes dokumenterte helsemessige grunner eller innvilget permisjon, jf. forskriften § 3-41 fjerde og femte ledd. Fravær som skyldes helsemessige grunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Dersom det ikke foreligger legeerklæring, kan ikke skolen stryke fraværet fra vitnemålet, jf. § 3-41. Foreldrene må kreve skriftlig til kontaktlærer at fravær ikke skal føres.

Frist for melding med dokumentasjon er 1. juni