Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-60-scaled-aspect-ratio-16-9
Skauen_situasjonsbilder_fotoRobertDreierHoland-60-scaled-aspect-ratio-9-16

Våre skoler

DELK har gjennom mange generasjoner sett det som en av sine viktigste oppgaver å verne om og utvikle et alternativt kristent grunnskoletilbud. Skolene er åpne for alle.

DELKs skoler er godkjent etter Privatskolelova og følger hovedsakelig offentlige læreplaner (LK20).

DELK har, sammen med de fleste andre kristne friskoler, egen læreplan i KRLE. I tillegg har vi i DELK en mer detaljert KRLE-plan for våre skoler. I seks andre fag har vi synliggjøringstillegg til de offentlige læreplanene. Både KRLE-planen og synliggjøringstilleggene er utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) har samme bekjennelsesgrunnlag som Den norske kirke. Kirkesamfunnet ble stiftet i 1872 og er det eldste frittstående kirkesamfunn på luthersk grunn i Norge. I dag har DELK ca. 3 200 medlemmer.

Kristen skoledrift har vært sentralt gjennom hele DELKs historie, og skolene er blant de eldste friskolene i landet. Den første skolevirksomheten startet opp i 1866, noen år før kirkesamfunnet ble formelt dannet.

DELK eier og driver fem grunnskoler i Sør-Norge.

Vår egen skoleprest er ansatt av DELK, som også har lønns- og personalansvar for presten.

Skolenes forpliktende grunnlag er Bibelen og DELKs bekjennelse slik den fremkommer i grunnreglene.

DELKs målsetting for skolevirksomheten kommer til uttrykk gjennom formålsbestemmelsen:

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Skolen har elever fra mange forskjellige sammenhenger. Kristendomsundervisningen er vår dåpsopplæring, for mange etter dåp — og for andre til dåp.

Skolen er organisert som forening med generalforsamling der lokalmenighetens medlemmer har stemmerett. Generalforsamlingen velger et skolestyre, som er skolens øverste ansvarlige organ.

Alle DELKs skoler er medlemmer i KFF. Vi har også gjennom ulike nettverk et utstrakt samarbeid med andre friskoler, spesielt de lutherske skolene.

DELK-skolene samarbeider også seg imellom på flere måter:

  • Jevnlige skoleledermøter
  • Fellesstillingene skolekonsulent og IKT-veileder
  • Skolestyrelederne for alle skolene møtes regelmessig i Skolerådet, som behandler saker av felles interesse
  • Personalseminarer for alle ansatte og fagseminarer for faglærere
  • Utviklings- og prosjektarbeid med ansatte fra flere skoler

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse. Allerede i 1866 gikk en del foreldre i Vestfold sammen om å danne egne kristne barneskoler. Målet med dette var å ivareta den kristne opplæringen på en bedre måte enn det de mente den offentlige skolen gjorde.

Gjennom alle år har DELK sett skolearbeidet som en av sine hovedoppgaver. Kirkesamfunnet driver i dag fem grunnskoler på Østlandet. Skolene er godkjente etter friskoleloven.

Fellesstillinger

Tore-aspect-ratio-35-40

Tore Slettvik

Skolekonsulent
906 51 958
Terje-aspect-ratio-35-40

Terje Simonsen

IKT-veileder
41 51 51 41

Skoleprestens oppgaver i skolen

Presten skal være synlig og til stede i skolemiljøet i løpet av en skoleuke. Dette er et viktig element i skoleprestens program.

I tillegg skal presten gå inn i oppgaver som skolen, DELK og presten selv blir enige om. Dette gjelder både overfor elevene, ansatte og foreldrene. Slike oppgaver er viktige for å styrke elevenes kunnskap om kirken og dens oppgaver, styrke båndene mellom menighet og skole, få til et godt samarbeidsmiljø mellom prest og skoleledelse / lærere og skape møteplasser med foreldrene.

Kristne friskolers forbund (KFF)

Alle DELKs skoler er medlemmer av KFF som ivaretar de kristne friskolenes interesser i Norge. Forbundet har ca. 150 medlemsskoler.

KFF og de kristne friskolene bygger sin virksomhet på to fundamenter. Det ene fundamentet er det bibelske oppdraget. Det andre fundamentet er menneskerettstenkningen omkring foreldres rett til å velge opplæring og oppdragelse for sine barn, og andre menneskerettigheter som religionsfrihet og samvittighetsfrihet.

KFF har utviklet og drifter internkontrollsystemet IK-friskole som DELKs skoler, og de fleste friskoler i Norge, bruker.