Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Strategi DELK

Generalforsamlingen i september 2021 vedtok en ny strategi for DELK for 2022-2025. Hovedstyret har vedtatt å foreslå for GF 2024 at den skal gjelde til og med 2027.

Vi vil utvikle og styrke

Gud elsket verden så høyt at han ga sin Sønn til soning for våre synder. Dette er det gledens budskap som også vi i DELK er kalt til å formidle til alle mennesker, fra våre nærmeste og videre ut til jordens ender. Inntil Herren kommer igjen vil vi med frimodighet og på stadig nye måter gi mennesker i vår tid det største vi kan gi dem: evangeliet. Ved vitnesbyrdet om evangeliet og Guds kraft i ord, dåp og nattverd kan mennesker komme til tro og bli bevart hos Kristus.

DELK er Norges eldste lutherske frikirke. Gjennom hele kirkesamfunnets historie har DELK vært sterkt engasjert i skole- og menighetsarbeid bygget på Guds Ord, slik som det er forklart i klassisk evangelisk-luthersk lære. De siste tiårene har misjon, diakoni og menighetsplanting fått sterkere fokus. Kirkesamfunnet ønsker å være en god samarbeidspartner og bidragsyter i samfunnet og i kirkelivet, men også en motkultur når Guds Ord kaller oss til det.

I dette dokumentet presenteres våre arbeidsområder med de underpunkter som vi særlig vil utvikle og styrke i denne fireårsperioden. De lokale menighetene, skolene, hovedstyret og andre styrende organer oppfordres til å konkretisere mål og handlingsplaner for sin virksomhet basert på dette dokumentet.

A. Menighet

Vi vil:

 1. styrke menighetene som trosfellesskap for alle generasjoner og målgrupper, med et særlig mål om å være et åndelig hjem og kraftsentra for barn, ungdom og unge voksne, og gi disse større plass i menighetens søndagsmøter/gudstjenester og andre sammenhenger
 2. vinne mennesker for Guds rike ved å forkynne lov og evangelium til omvendelse og tro
 3. utruste, oppmuntre og bevare medlemmene gjennom fokus på bibelundervisning og sakramentsforvaltning, sang og musikk, medvandring og veiledning, slik at de kan leve i etterfølgelse, til Guds ære og i kjærlighet til sin neste
 4. legge til rette for et mangfold av menighetstjenester slik at medlemmene kan bidra med natur- og nådegaver, og ved søndagens hovedsamlinger ivareta vekslingen mellom møter og gudstjenester
 5. oppmuntre til etablering av nye kristne felleskap i smågrupper og menighetsplanter
 6. se etter medlemmer, spesielt ungdommer, som kan utfordres, kalles og utrustes ved ledertrening og utdannelse for tjeneste i menighet, diakoni, misjon og menighetsplanting

B. Skole

Vi vil:

 1. forvalte skolenes kristne profil og styrke DELK-identiteten
 2. gjennom samarbeid mellom skole, hjem og menighet, hjelpe elevene til å ha frimodighet i troen og til å være trygge samfunnsborgere
 3. utruste skolestyremedlemmer, skoleledelse, lærere og andre ansatte til å arbeide for en skole med frimodig kristen formidling i vårt samfunn
 4. utvikle DELK som en hensiktsmessig og effektiv skoleorganisasjon og styrke den felles styringen av DELK-skolene
 5. legge til rette for at ungdom med DELK-identitet rekrutteres, kalles og utrustes til å bli lærere og skoleledere
 6. være åpne for nyetablering av kristne grunnskoler – enten i egen regi eller i samarbeid med andre

C. Diakoni, misjon, menighetsplanting og forvaltning

Vi vil:

 1. utvikle den diakonale tjenesten som viser omsorg for hele menneskets behov, med spesielt fokus på de eldre og sårbare grupper i og utenfor menigheten
 2. fremme arbeidet med å nå mennesker i nærmiljøet med evangeliet og menneskelig omsorg, og oppmuntre til flerkulturelle felleskap i menighetene
 3. forkynne kall til misjon, styrke misjonærrekrutteringen og samarbeidet med aktuelle misjonspartnere
 4. støtte opp om nasjonalt misjonsarbeid ved menighetsplanting
 5. oppmuntre til god forvaltning av Guds skaperverk slik at natur og ressurser bevares
 6. forvalte og dele med andre av de midler vi har fått slik at det tjener Guds rike og våre medmennesker

D. Kirkesamfunn

Vi vil:

 1. bygge samhold, fellesskap og identitet mellom menighetene og ulike deler av DELK
 2. løfte frem DELKs historie, plass og oppgave på en positiv og fremtidsrettet måte
 3. opprette og fordype kontakten med nasjonale og internasjonale kirkesamfunn og organisasjoner som står oss nær
 4. videreutvikle en god og ryddig struktur for administrasjon, styring og lederskap
 5. styrke ledertrening og veiledning, oppmuntre og legge til rette for ungdom til å studere ved bibelskole, til å ta diakon-, misjonær- eller presteutdanning, inspirere til forkynner- og eldstetjeneste, anbefale institusjoner for studier og vurdere samarbeid for presteutdannelse
 6. utruste våre medlemmer gjennom publisering og anbefaling av kristen litteratur og elektroniske produksjoner

Publisert 13/12-21, TD.