tempImagegqBJ6q-scaled-aspect-ratio-16-9
tempImagegqBJ6q-scaled-aspect-ratio-9-16

Handlingsplan mot mobbing

Alle voksnes plikt

Opplæringsloven § 1-2 siste ledd:
«Alle som er knyttet til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elever, lærlinger og lærekandidater kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.»

Dan Olweus' definisjon av mobbing

En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

En negativ handling er noe en person gjør med hensikt for å skade en annen. Det kan være med ord, som når man truer, håner eller sier stygge ting som den andre ikke liker å høre. Det kan være mer håndfast, når en person slår, skubber, sparker, klyper eller holder noen fast mot hans/hennes vilje.

Det er ikke mobbing når to jevnsterke personer krangler eller slåss; det må være en viss ubalanse i styrkeforholdet. Offeret har ikke så lett for å forsvare seg.

En annen form for mobbing er den indirekte: Offeret blir fryst ut av kameratflokken, det blir satt ut rykter og bakvaskelser som gjør det vanskelig å få venner igjen. Det går på selvtilliten løs.

Skolens mål når det gjelder mobbing

 • Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing.
 • Skolen skal ha rutiner som avdekker at mobbing foregår.
 • Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer slik at mobbingen slutter så fort som mulig.
 • Skolens rutiner skal sikre best mulig samarbeid med foresatte i mobbesaker.

Vi bygger på følgende prinsipper

 • Raske tiltak ved signaler om mobbing
 • Varme, positiv interesse og engasjement fra voksne.
 • Faste grenser mot uakseptabel atferd.
 • Konsekvent bruk av ikke-fysiske følger ved regelbrudd.
 • Voksne som fungerer som positive autoriteter.
 • Mobberen/mobbeofferet skal ikke stigmatiseres negativt.

Hva gjør vi for å forebygge mobbing?

Alle voksne i skolesamfunnet skal arbeide forebyggende mot mobbing! Det gjør vi blant annet ved følgende tiltak:

 • Ha «nulltoleranse» når det gjelder mobbing i skolegård, skolebygning eller på skolevei
 • Ha et tydelig ordensreglement som er kjent for elever og foresatte
 • Starte dagen med andakter hvor den kristne etikk er sentral
  (Ansvar, likeverd, omsorg for hverandre og lignende)
 • Sørge for at lærer/elevforholdet er slik at elevene i størst mulig grad tør å fortelle om mobbing
 • Å øke elevens trygghet på seg selv og å utvikle evnen til respekt og toleranse
 • Gi eleven kunnskap og holdninger om etiske spørsmål, prinsipper og vurderinger, samt å hjelpe elevene til å gjøre gode etiske valg
 • Alle ansatte bør være seg bevisst at de er rollemodeller også når det gjelder toleranse, likeverd og løsning av konflikt
 • To lærere ut i frikvarterer, hver sin «sone»
 • Fadderordning for de minste
 • Bruk av sosiallærer til forebyggende tiltak og strakstiltak
 • Kompetanseheving av skolens personale når det gjelder mobbing
 • Tilstrebe ro og gode arbeidsforhold i alle klasser
 • Elevsamtaler med kontaktlærer minst to ganger per år der mobbing er ett av temaene
 • Elevene bruker loggbok
 • Jobbe med klassemiljøet etter «Det er mitt valg» – modellen
 • Jevnlige klassemøter der klassemiljøet ofte er tema
 • Bli kjent med andre klasser ved skolen på forskjellige måter
 • Lære elevene å skjerme seg selv for skremmende og negativ mediepåvirkning
 • Ekskursjoner/turer/uteskole
 • Lav terskel når det gjelder kontakt skole/hjem
 • To klasseforeldremøter per år der klassemiljøet er tema
 • To konferansetimer per år der mobbing er ett av temaene
 • Motivere foresatte til å ta kampen opp mot barn/unges misbruk av mobiltelefoner

Normalt følges denne progresjonen i skolens tiltak mot mobbing:

 • Kontaktlærer sjekker straks forholdene og kartlegger saken. Samtale med mobbeoffer så raskt som mulig. Samtale med mobber, eventuelt mobbere (individuelt).
 • Kontaktlærer og sosiallærer samarbeider på et tidlig stadium. Rektor informeres.
 • Teamet der de involverte barna er, blir informert av kontaktlærer. Setter inn tiltak som observerer og forsøker å stanse mobbingen.
 • Alle skolens lærere informeres og gis ansvar for å observere de involverte barna og gi tilbakemelding til kontaktlærer i frikvarter og lignende.
 • Kontaktlærer tar kontakt med foreldrene til offeret og mobberen/mobberne. Rektor informeres.
 • Kontaktlærer søker råd hos PPT ved behov (anonymt).
 • Eventuelt fellesmøte med involverte barn (mobbeoffer og mobber) og deres foresatte. Ansvar sosiallærer. Rektor informeres og blir eventuelt med på møte.
 • Rektor vurderer, etter drøftinger med kontaktlærer og sosiallærer, om politi, PPT, konfliktråd eller barnevern skal kobles inn i saken.

Tiltaksplan mot mobbing ved Skauen kristelige skole