Lokal kopi av prestens rolle og oppgaver i skolen

Skoleprestens oppgaver i skolen

Presten skal være synlig og til stede i skolemiljøet i løpet av en skoleuke. Dette er et viktig element i skoleprestens program.

I tillegg skal presten gå inn i oppgaver som skolen, DELK og presten selv blir enige om. Dette gjelder både overfor elevene, ansatte og foreldrene. Slike oppgaver er viktige for å styrke elevenes kunnskap om kirken og dens oppgaver, styrke båndene mellom menighet og skole, få til et godt samarbeidsmiljø mellom prest og skoleledelse / lærere og skape møteplasser med foreldrene.

Skoleprestens oppgaver kommer godt fram i nedtrekkselementene nedenfor. Teksten er vedtatt i DELK-styret 25. august 2015.

Den nære kontakt og gode samarbeid mellom kirken, skolen og hjemmet er av svært stor betydning for DELK. Der vi har en skole knyttet til en lokal menighet, vil dette kunne bety en verdi som kommer alle aktørene i denne trekanten til gode.

Hver skole har en av DELKs prester som sin skoleprest. Skolepresten er normalt den som best kan bygge og utvikle de båndene som kirken ønsker skal være mellom skole og lokalmenighet.

Dette dokumentet skal være retningsgivende for hvilke oppgaver presten skal ha i skolen. Det forutsettes at det utarbeides et årshjul for den enkelte skole, av skolen og skoleprest i samarbeid. Denne aktivitetsplanen skal forankres i eldsterådet og hos Tilsynsmannen.
Presten har, ut fra sitt kall og sin tjeneste, hyrdeansvar i Guds kirke, samtidig som han skal tjene med de nådegaver og evner han har. I skolesammenheng skal han arbeide med respekt for skolens struktur og ansvarsfordeling, og innordne seg skolens regler.
Presten bør som eventuelt medlem / representant i skolestyret særlig engasjere seg i saker som angår skolens idégrunnlag og kristendomsopplæring.

DELK ønsker at elever og lærere i de enkelte klasser kan delta i lokalmenighetens gudstjenester og søndagsmøter. Erfaringen viser at de fleste av elevene og deres foresatte kommer når de får en invitasjon, ikke minst når elevene bidrar på forskjellig måte i gudstjenesten / møtet, med sang, lesning, bønn, samtale eller andre oppgaver. For menigheten er dette den viktigste sammenheng hvor de får møte skolen, og en forutsetning for å skape nærhet og kjærlighet til skolevirksomheten.

I tillegg gir det elever, lærere og foreldre et genuint møte med menigheten. Det vil dessuten skape viktige kontaktpunkter mellom hjem og menighet. Presten skal legge til rette for samarbeid med skolen slik at menigheten jevnlig får info, oppslag, bilder etc. i kirken (på samme måten som for eksempel misjonsarbeidet), og besøk og andre bidrag som skaper engasjement blant menighetens medlemmer – spesielt de som ikke har barn på skolen (lenger) men fortsatt inviteres til å gi bidrag til skolen.

Presten skal:

 • Bidra til et godt samarbeid mellom kirke, hjem og skole, og oppmuntre den enkelte til å ta del i den lokale menighet som skolen er knyttet til.
 • Bidra til at skolen får berike menighetslivet med innslag i gudstjenester og møter med det elevene lærer i kristendom, sang og musikk, og medvirke til at elevers nådegaver utvikles og tas i bruk på en god måte.
 • Delta i fellesandakter og lede skolegudstjenester.
 • I løpet av skoleårene kunne undervise elevene i gudstjenestens oppbygging og funksjon (helst i kirkerommet) etter gjeldende fagplan.

Presten skal:

 • Tidlig på våren ta initiativ til at det i en ordinær gudstjeneste like etter skolestart blir en forbønnshandling for ansatte.
 • Være tilgjengelig på seksjonsmøter i kristendom, bibeltimer på planleggingsdager, bønne-samvær og kunne bidra på samlinger for lærere med å formidle et godt åndelig innhold og miljø.
 • Bidra til at den sunne lære blir bevart og formidlet i skolen gjennom undervisning og oppdragelse.
 • Delta i evaluering av kristendomsfaget (årlig sammen med rektor og kristendomslærerne).
 • Presten, eller den som eldsterådet velger ut, involveres ved ansettelser i skolen sammen med skoleleder og skolestyret.

Presten skal:

 • Være tilgjengelig som andaktsholder f.eks. på foreldremøter.
 • Være tilgjengelig overfor foreldre som ønsker å bli mer kjent med kirkesamfunnet eller den lokale menighet.
 • Være åpen for å bli koplet inn om konfliktsituasjoner skulle oppstå.

Presten skal:

 • Være tilgjengelig / legge til rette for sjelesørgeriske samtaler med enkeltelever.
 • Være disponibel for undervisning i visse temaer f.eks. dåp, nattverd, begravelse, eller de mer perifere, som naturfag, samfunnsfag o.l.
 • Etter ønske fra skolen, delta ved yrkesveiledning og ha samtale med enkeltelever om kall og yrkesvalg.
 • Bidra til å opprette og eventuelt drive skolelag, bønnesamvær
 • Delta på kristendomsdagen (presten eller en annen fra eldsterådet), lytte og leve seg inn i hva elevene kan og formidler.

Presten skal:

 • Være tilgjengelig for rektor og andre ansatte for sjelesorg / samtale av åndelig eller medmenneskelig art. (Presten har taushetsplikt).
 • Spille en sentral rolle som sjelesørger/veileder ved dødsfall og alvorlige ulykker blant elever eller ansatte. (Se handlingsplan ved dødsfall / katastrofer)
 • Etter behov ta del i veiledning og oppklaring av teologiske spørsmål og uklarheter, eller forhold knyttet til DELKs ståsted eller egenart.

Tilsynsmannen er prestens arbeidsgiver. Ved bortfall av avtalte oppgaver p.g.a. sykdom eller annet meldes dette til skoleledelse og tilsynsmann, som i samarbeid finner umiddelbare og eventuelt langsiktige løsninger.