Bli_med-scaled-aspect-ratio-16-9
Bli_med-scaled-aspect-ratio-9-16

Søk skoleplass

Ditt barn kan bli med i ringen

Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.–10. årstrinn. Alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler, kan søke.

Opptak skjer etter prioriteringen beskrevet i inntaksreglementet (se lengre ned på siden).

  • Første søknadsfrist for opptak til 1. klasse er 15. oktober og til 2.-10. klasse 1. mars (for oppstart i påfølgende skoleår).
  • Ved ledig kapasitet etter ordinære søknadsfrister har vi fortløpende opptak med oppstart fra august t.o.m. 30. september. Siste søknadsfrist er da 20.09.
  • Ved ledig kapasitet etter 20. september har vi fortløpende opptak med oppstart 1. januar.

Elever som må bytte skole på grunn av flytting og barn av ansatte, vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter søknadsfrist.

Skolestyret fastsetter årlig kapasiteten i de enkelte grupper og klasserom. Dette gjør de før søknadsfristen går ut.

Vi anbefaler at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for.

Formålsbestemmelsen for DELKs skoler

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Inntaksreglement

Klikk nedtrekkselementene nedenfor for å lese det komplette inntaksreglementet.

Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.-10. årstrinn, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler. Hele landet er inntaksområde. DELKs livssynsskoler er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristendomsundervisningen er obligatorisk, og det gis ikke fritak fra denne, jf. Privatskolelova § 3-12. Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema.

Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for. Informasjon kan fås på informasjonsmøter om skolen, eller ved å motta informasjonsmateriell. Også skolens nettside og rektor kan gi utfyllende informasjon.

Klassetrinn Søknadsfrist Oppstart
1. klasse 15. oktober august
2.-10. klasse 1. mars august
1.-10. klasse 20. september* Fra august t.o.m. 30.09.
1.-9. klasse 10. desember ** 1. januar

* ved ledig kapasitet etter ordinære søknadsfrister har vi fortløpende opptak med oppstart fra august t.o.m. 30. september.** ved ledig kapasitet etter 20. september har vi fortløpende opptak med oppstart 1. januar.

Elever som må bytte skole på grunn av flytting og barn av ansatte, vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter søknadsfrist.

Skolens styre vedtar før søknadsfrist hvert år maksimum antall elevplasser for hvert klasserom. Maksimum antall elevplasser for hvert klasserom gjøres tilgjengelig på skolens hjemmeside senest 20. januar for kommende skoleår.

Det er ledig plass i følgende klasser per august 24: 2., 3., 5. og 7. klasse på barnetrinnet, og i alle klassene på ungdomstrinnet.

Dersom søkningen er større enn kapasiteten, vil opptak skje etter følgende prioritering

1. Søker eller foresatt er medlem av DELK

2. Søker som har/har hatt søsken ved skolen

3. Barn av ansatte i DELK

4. Søkere som må bytte skole på grunn av flytting

5. Loddtrekning

Rektor avgjør søknad om opptak i henhold til reglementet. Rektors avgjørelse kan kreves forelagt skolestyret til behandling. Vedtaket om inntak eller avslaget på søknad om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og kan påklages jamfør forvaltningsloven § 28 innen 3 uker. Klageinstans er Statsforvalteren.

Vedtatt i skolestyret september 2022.

Opplysningene i søknadsskjema blir arkivert i elevens mappe etter opptak. Dersom en elev ikke blir tatt opp vil søknaden makuleres om ikke annet er avtalt. Se for øvrig skolens personvernerklæring som beskriver hvordan vi behandler personopplysninger.

Skauen kristelige skole følger til enhver tid gjeldene lovverk i forhold til opptak, skoleplass mm.

Ønsker du mer informasjon før du søker?

IMG_5544-scaled-aspect-ratio-35-40

Karsten Grytnes

Rektor
472 34 932