valgfag-scaled-aspect-ratio-16-9
valgfag-scaled-aspect-ratio-9-16

Valgfag og språkfag på ungdomstrinnet

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Språk åpner dører.

Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Valgfag

På Skauen kristelige skole har 8. – 10. klasse valgfag sammen. Det vil si at det blir satt sammen grupper på tvers av klassetrinnene.

Siden vi er en forholdsvis liten ungdomsskole, kan vi ikke tilby alle valgfagene. Her finner du en oversikt over de valgfagene det er mulig å velge mellom på Skauen kristelige skole. Hvilke valgfag det blir noe av, vil avhenge av elevenes ønsker. Det er derfor viktig at eleven velger tre valgfag i prioritert rekkefølge. Det er altså ikke sikkert at du vil få førstevalget ditt.

Det er to timer (av 45 min) i uka med valgfag. Valget gjelder for ett år. Det er mulig å fortsette med det samme faget i tre år, men det er også

mulig å bytte fag. Du får karakter i faget. Dersom du velger ulike valgfag, skal det settes en standpunktkarakter for hvert fag. For elever som velger samme fag over flere år, er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet. Dersom du har hatt flere ulike valgfag, så skal det beregnes en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående

opplæring. Dere kan lese mer om hvert enkelt valgfag på de neste sidene. På UDIR sine hjemmeside finner dere de fullstendige fagplanene.

Her følger en liten beskrivelse av de ulike valgfagene vi vanligvis tilbyr:

Design og redesign handler om at elevene skal få erfaringer med ulike design- og håndverksteknikker og materialer. Gjennom idéutvikling og praktisk arbeid kan elevene utvikle skaperglede, utholdenhet, selvinnsikt og kritisk tankegang. Ved å utforske hvordan produkter skapes, vil elevene kunne reflektere over miljøutfordringer og konsekvenser av overforbruk i samfunnet.

Valgfaget design og redesign skal bidra til at elevene får erfare hvordan arbeid med redesign og gjenbruk kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Skapende arbeid skal styrke elevenes forutsetninger for å møte samfunnets behov for kreative og fleksible yrkesutøvere. Elevene utvikler evne til å se nye bruksområder og muligheter for gjenstander, noe som kan gjøre dem mer bevisste på miljøutfordringene vi står overfor.

Vi vil i dette faget blant annet jobbe med redesign av møbler og klær, design av smykker og interiørpynt og design av logoer.

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet.

Valgfaget fysisk aktivitet og helse skal gjennom sosialt fellesskap i fysisk aktivitet og enkel matlaging bidra til å fremme samarbeid, forståelse, omsorg og respekt for hverandre, og gi grunnlag for likestilling og likeverd. Faget skal fremme kritisk tenkning om kroppsideal som kan bidra positivt til selvfølelse, fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og livsstil.

Faget er for det meste praktisk, men det er også noe obligatorisk teori knyttet til det.

Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv.

Valgfaget innsats for andre skal bidra til at elevene kan vise solidaritet, fremme likeverd og oppleve verdien av å gjøre noe for andre og å være til nytte. Faget skal også bidra til at frivillig arbeid fortsetter å være en tradisjon i samfunnet. Faget skal videre bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin, gjøre etiske vurderinger og bruke egne ressurser.

På Skauen kristelige skole ønsker vi at elevene skal få mulighet til å utføre frivillig arbeid i vårt lokalmiljø. Faget Innsats for andre er faget for deg som har lyst til å bruke energi på å glede og hjelpe andre på en konkret og praktisk måte.

Faget vil kombinere teori og praktisk arbeid. Det vil bli prosjekter som inneholder planlegging av tiltak, gjennomføring og avsluttende del med evaluering.

Vi kommer sammen til å kartlegge behovet for frivillig arbeid i lokalmiljøet og knytte oss opp mot relevante aktører som for eksempel eldresenter, barnehage, hjelpeorganisasjon eller menighet.

Noe av tiden må regnes med å gjennomføres utenom skoletiden mot avspasering.

Eksempler på tiltak kan være:

 • Hjelpe eldre mennesker som bor hjemme med handling, hagearbeid eller rett og slett tid til å prate. Man kan også opprette et samarbeid med et eldresenter og planlegge enkle aktiviteter der.
 • Planlegge en aktivitet eller tur for mindre barn i samarbeid med ansatte på skolen eller barnehagen.
 • Opprette samarbeid med hjelpeorganisasjoner. Praktisk hjelp eller å samle inn penger ved for eksempel å planlegge og gjennomføre en aktivitetskveld med inntektsbringende aktiviteter.

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen og naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse av mangfoldet i naturen. Faget skal også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter. Videre skal faget styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv og andre i naturen.

Valgfaget friluftsliv skal legge til rette for samarbeid, medbestemmelse og medansvar. Faget skal bidra til at elevene kan ta ansvarlige og miljøbevisste valg som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Faget skal også bidra til interesse for og glede ved tradisjonelt og moderne friluftsliv som en del av vår kulturarv og identitet. Skolen kan velge å legge til rette for forberedelse til båtførerprøven eller jegerprøven.

Synes du det er spennende med fiske, kano, tur i skog og mark, bål, ski, overnatting i telt og under åpen himmel?

Gjennom å prøve nye og kjente aktiviteter skal vi oppleve ulike sider av det å ferdes ute i naturen, hvordan vi tar vare på naturen og hvordan vi kan leve i og av naturen på en bærekraftig måte.

I dette valgfaget vil vi fokusere på mestring og opplevelser ved friluftsaktiviteter som f.eks. fiske, padle kano, bålfyring, fuglesafari, leirbygging, førstehjelp, kart og kompass, ski og knuter – i teori og praksis. Et viktig element for mestring er samhold.

Velger du dette faget, må du være innstilt på at vi ikke har værforbehold. Du må ha tilgjengelig godt utetøy for all slags vær. Du må også være innstilt på at noen turer vil vare utover ordinær skoletid. Dette avspaseres ved en senere anledning.

Vi vil ha noe samarbeid med valgfaget Fysisk aktivitet og helse.

Kulturarv handlar om å få erfaring med og innsikt i ulike tradisjonar og handverk. Faget skal vidare gi elevane innsyn i ulike sider ved og delar av kulturarv. Faget skal òg stimulere elevane til ta vare på kulturarv, gamle handverk og tradisjonar slik at desse kan leve vidare i framtida, òg som aktive yrke. I eit samfunnsperspektiv skal faget bidra til å gi kjennskap til og toleranse for både minoritets- og majoritetskulturar.

Valfaget kulturarv skal bidra til at elevane får utfalde skaparglede, utforskartrong og engasjement ved at dei får utøve ulike handverk og tradisjonar. Faget tek utgangspunkt i at vi lever i eit fleirkulturelt og mangfaldig samfunn, og kulturomgrepet femnar om både materiell og immateriell kultur. Faget skal vidare bidra til at elevane kan få større toleranse for mangfald ved at dei får auka forståing av både sin eigen og andre sin kultur. For å utvikle evna deira til å tenkje kritisk, og handle etisk og miljøbevisst, vektlegg faget berekraftig bruk av kulturarv. Faget skal òg bidra til å gjere elevane til aktive kulturberarar.

 

Et spennende fag for deg som ønsker å utforske lokalmiljøet ved å oppsøke, undersøke og kartlegge egen kulturarv og lokale tradisjoner. Dette er et fag hvor du bruker teori i praksis.

Telemark og Skien har en lang historie. Her kan vi finne mye spennende fra vikingtid og fram mot vår egen tid. Vi har steder i nærmiljøet som er flotte til utforsking både med tanke på historie og arkitektur; f.eks. Brekkeparken, Ibsens Venstøp, Kapittelberget, Skien kirke og Telemarkskanalen.

Kanskje det å være guide en dag høres artig ut? Det er flere måter å presentere og vise frem det vi har lært på og det å være guide kan være en slik måte.

Du kommer også til å lære forskjellige håndverksferdigheter i lokale tradisjoner gjennom praktiske øvelser og utprøvinger. Eksempler på dette kan være knivlaging, lefsebaking, nålebinding, hakking og kurvfletting.

Medier og kommunikasjon handler om å utvikle bevissthet om hvordan påvirkning skjer gjennom informasjon og kommunikasjon. Faget skal gi elevene verktøy og metoder for å navigere i mediesamfunnet. Medier og kommunikasjon skal også gi elevene erfaring med å gjøre bevisste valg når de kommuniserer og når de produserer og konsumerer informasjon både i privatlivet og i arbeidslivet.

Valgfaget medier og kommunikasjon skal bidra til at elevene utvikler digital dømmekraft. Elevene skal utforske ulike former for kommunikasjon for å skape mening og kommunisere bevisst. Faget skal bidra til at elevene kan tenke kritisk, vurdere ulike kilder og utvikle etisk bevissthet som medieprodusenter og -konsumenter. Faget skal også gi elevene forståelse av verdien av ytringsfrihet og respekt for demokratiske verdier.

Synes du det høres spennende ut å være journalist, fotograf, webdesigner eller programleder? Ja, da kan dette være valgfaget for deg!

I Medier og kommunikasjon får du bl.a. lære å samarbeide i en redaksjon, velge egnede mediekanaler og tilpasse saker for aktuelle målgrupper. Du får lære noe om redaksjonell bruk av sosiale medier for å komme i dialog med publikum, og du får også lære om regler for opphavsrett, kildebruk og personvern på internett og i sosiale medier.

Du får også jobbe med å bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster med tekst, bilde, film og lyd.

Reiseliv handlar om å bidra til å få erfaring med og innsikt i lokale eller regionale reiselivstenester. Faget skal bidra til at elevane får innsikt i kva reiselivstenester har å seie for eit lokalsamfunn. Faget skal òg bidra til å synleggjere korleis reiselivet lokalt eller regionalt skaper arbeidsplassar og attraktive tenester for fastbuande og tilreisande gjestar, men òg korleis turisme kan påverke natur og miljø.

Valfaget reiseliv skal bidra til at elevane kan få oppleve glede og meistring gjennom aktivitetar som er knytte til arbeid med lokale eller regionale reiselivstenester. Vidare skal faget bidra til å styrkje den lokale tilhøyrsla til elevane gjennom utforsking av kultur og natur og gjennom samhandling med gjestar og lokale reiselivsaktørar. Valfaget skal òg bidra til å utvikle respekten elevane har for lokal natur og kultur, og gi dei forståing av verdien eit berekraftig reiseliv har for eit lokalsamfunn.Er du glad i å reise? Noen ganger er det å planlegge en tur, like spennende som å gjennomføre turen.

Dette er et praktisk fag som handler om å utforske de mulighetene som finnes for bærekraftige reiseliv og reiselivstjenester i nærområdet.

Du kommer til å planlegge, markedsføre og utføre aktiviteter knyttet til lokale eller regionale reiselivstjenester for ulike målgrupper. I faget skal det også tas hensyn til miljøet og hvordan turisme og reiseliv påvirker natur og miljø.

Du skal bruke ulike verktøy for å presentere turistmålet eller reiseopplegget ved hjelp av tekst, bilder, film og lyd.

Bruk av fremmedspråk kan være aktuelt i faget da presentasjonene gjerne kan gjøres på ulike språk.

Før du kan begynne å øvelseskjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringa

 • Det er på 17 timer
 • Kurset skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører

For å ta kurset må du være minst 15 år. Det betyr at dere får tilbud om å ta dette kurset på skolen etter jul i 10.klasse. Hvis du ønsker å ha dette kurset, velger du det i så fall i tillegg til ett av de andre valgfagene.

Bevis
Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre

Innhold

 • Trafikkopplæringa
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

Dersom du ønsker å ta dette kurset på skolen, må du påberegne en egenandel. Beløpet blir avklart i løpet av høsten. (2020: Trafikalt grunnkurs kr. 1600,- + mørkedemo kr. 1250) Opplæringen gis av Nr 1 Trafikkskole

Du må være klar over at deler av kurset kan bli arrangert utenom fast skoletid, på ettermiddagen.

Språkfag

På ungdomsskolen skal elevene velge enten et nytt fremmedspråk i tillegg til engelsk, eller fordypning i engelsk eller norsk. På Skauen kristelige skole tilbyr vi spansk som fremmedspråk. I stedet for språkfagene er det også mulig å velge Arbeidslivsfag. Alle disse fagene skal være likestilte fag. Elevene skal ha standpunktkarakter og skal kunne trekkes ut til muntlig eksamen etter 10. årstrinn. Karakteren skal også telle ved inntak til videregående opplæring.

Når en elev har valgt enten fremmedspråk, språklig fordypning eller Arbeidslivsfag, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomsskolen. I løpet av første semester på 8. trinn kan eleven i samråd med sine foresatte og skolen ha mulighet til å gjøre omvalg.

Når det foreligger særskilte grunner, kan skoleeier godkjenne omvalg på et senere tidspunkt, jf.Forskrift til Opplæringslova, § 1-8.

 

Elevene kan velge blant følgende fag:

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet. Faget kan bidra til å utvikle elevenes interkulturelle forståelse.

Hele læreplan i fremedspråk kan leses på UDIR sine sider

Fordypning i norsk er et fag som skal gi elevene mulighet til å utforske språk og tekster. Faget skal inspirere til praktisk og kreativ bruk av språk i egne tekster. Et vidt spekter av tekster i forskjellige medier skal være utgangspunkt for arbeid i faget. Fordypningen skal legge til rette for utforskende læringsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes egne interesser, og den skal fremme innsikt i og kritisk vurdering av hvordan teknologi og digitale medier påvirker språk og tekst. Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om digital kompetanse og variert språklig kommunikasjon.

Hele fagplanen til fordypning i norsk kan du lese på UDIR sine hjemmesider. 

Fordypning i engelsk er et sentralt fag for å gi elevene et redskap for å kommunisere og samhandle gjennom digitale medier og teknologi. Elevene skal få utforske og videreutvikle sin språkkompetanse ved å trekke inn egne interesseområder fra både den virtuelle og den virkelige verden. Faget skal gjøre elevene i stand til å reflektere over variasjon i språk, tenkesett og kommunikasjonsmønstre som de møter i det virtuelle og det virkelige samfunnet. Faget skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om engelskspråklig digital kompetanse og variert språklig kommunikasjon.

Hele fagplanen til fordypning i engelsk kan du lese på UDIR sine hjemmesider. 

Arbeidslivsfag er et alternativ til fremmedspråk eller fordypning i engelsk og norsk. I stedet for å velge et nytt fremmedspråk eller fordypning i engelsk eller norsk, kan du altså velge Arbeidslivsfag. Dette faget skal gi elevene praktisk erfaring med arbeidsoppgaver hentet fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer som er tilpasset ungdomstrinnet.(udir.no)

Faget har to hovedområder:

1. Tjenester og produkter
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 •  planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav
 • beregne kostnader og forklare økonomiske forhold
 • begrunne valg av og utnytte materiell, ressurser og råvarer
 • bruke arbeidsteknikk, metoder, verktøy og utstyr tilpasset oppdraget
 • ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • bruke relevante faguttrykk knyttet til fagområdet
 • forklare betydningen av entreprenørskap i aktuelle arbeidsoppdrag
 •  dokumentere og presentere eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy

 

2.Yrkesetikk og arbeidsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • definere og følge etiske retningslinjer knyttet til arbeidsoppdraget
 • følge gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet
 • holde orden på arbeidsplassen
 • kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon
 • yte service overfor kunder og brukere

Du får karakter i faget, og du kan trekkes ut til muntlig eksamen. Det betyr at du må skrive logg for hver arbeidsøkt og i løpet av skoleåret må du ha to presentasjoner for lærer og medelever for å vise at du har oppnådd kompetansemålene i faget.

Du finner mer informasjon om faget på UDIR sine hjemmesider.

Det kan være lokal variasjon i hvordan arbeidslivsfaget gjennomføres. På Skauen kristelige skole vil vi legge opp faget slik at du finner en arbeidsplass utenfor skolen der du kan gjøre en jobb tre skoletimer i uka. Hvis du velger dette faget, er det derfor viktig at du tenker gjennom hva du ønsker å gjøre og at du selv, sammen med foreldrene dine, tar initiativ og tar kontakt med en arbeidsplass og hører om de kan ta imot deg. Det er viktig at dette er i orden før skoleåret begynner.

Fagvalget har betydning for valgmuligheter på studieforberedende utdanningsprogram i vg. skole (studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama) (Gjelder ikke yrkesfaglig utdanningsprogram)

Elever som har fullført fremmedspråk / spansk på ungdomsskolen, kan fortsette med samme språk på nivå 2 eller de kan begynne på et annet fremmedspråk på nivå 1.

Elever som ikke har fullført fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk i tre år på vg. skole (nivå 1 og 2)

I fordypning i engelsk og norsk vil du få muligheten til å utdype din kompetanse i ett av disse språkene i stedet for å begynne på et nytt fremmedspråk.

For mer informasjon om konsekvenser av valget av fag, kan du kontakte rådgiver på skolen.