Ordensregler

Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker.

Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.

Ordensregler

Reglene kan ikke ta for seg alle aktuelle områder og situasjoner i skolesamfunnet. Det er derfor regelverkets ”ånd” og ikke bare ”bokstav” som gjelder.

Reglene gjelder i skoletiden på skolens område, men også på skolebusser, skoleturer, leirskole og i andre situasjoner / arrangementer i skolens regi der det er aktuelt.

Parentesene under henviser til den vanligste reaksjonsformen ved aktuelt brudd i sanksjonslista nederst på denne siden.

Generelt:

 • Skolen vår skal være et trygt og trivelig sted å være. Hver enkelt har derfor ansvar for skolemiljøet ved å være vennlig og ved å vise respekt for andre.
 • Positiv språkbruk er en del av et godt skolemiljø! Banning og annen stygg språkbruk aksepteres ikke. (2)
 • Vold og mobbing skal ikke forekomme. Se skolens plan om dette! (3)
 • Opplever elever vold eller mobbing, må voksne få beskjed om dette.
 • Ved konflikter gjelder skolens reglement for konfliktløsning.
 • De voksne plikter å følge skolens retningslinjer og elevene skal høre på og gjøre som de voksne sier ut fra disse retningslinjene. (1 og 13)

Behandling av materiell og inventar

 • På skolen benytter vi materiell, utstyr, inventar og bygninger vi ikke eier selv. Vi skal ta godt vare på dette og bruke det med ansvar og forsiktighet. (12)
 • Når vi leverer tilbake bøker eller materiell, skal det se ut slik vi vil at det skal være når vi skal ta det i bruk. (12)

Orden

 • Alle skal møte presist til undervisning og ha med det som skal brukes av bøker og materiell. (1)
 • Materiell og utstyr skal settes på plass etter bruk. (1)
 • Klasserom og fellesrom skal være ryddige når elevene går ut. Gulver i klasserom skal sopes med tørrmopp etter den siste timen som rommet er i bruk om dagen. (11)
 • Avfall kastes etter reglene om kildesortering. (1)
 • Ganger og trapper skal ikke være områder for lek, roping og støy. (1)
 • Toaletter skal ikke brukes til oppholdsrom. At toalettene holdes i orden, betyr mye for trivselen. Derfor må alle ta ansvar for å unngå forsøpling og ødeleggelse. (11)

Annet

 • Snøballkasting er bare lov mot oppsatt blink. Å dynke andre med snø eller vann er selvsagt heller ikke lov. (2)
 • Bruk av energidrikk, tobakk, snus og rusmidler er forbudt i skoletiden. Med skoletiden menes også turer/arrangementer i skolens regi. (3)
 • Vi skal bare bruke godterier ved spesielle anledninger avtalt med lærer. Tyggis regnes som godterier. (1)
 • For elever i barneskolen skal mobiltelefoner ikke brukes i skoletiden. Telefonene skal derfor være slått av og ligge i sekken. (1 og 4)
  Alle ungdomsskoleelevene, som har mobiltelefon med seg til skolen, setter telefonen i «mobilhotellet» ved starten av første time. Telefonen låses ut ved avslutning av skoledagen. Elever som trenger å ha kontakt med foresatte i løpet av skoledagen tar kontakt med lærer, som låser telefonen ut til bruk og inn etter bruk. (1 og 4)
 • Gjenstander som kan oppleves som farlige, slik som kniv, lighter osv. må elever ikke ha med seg på skolen. (4)
 • Bare elever i 10. klasse har lov til å gå utenfor skolens område uten spesiell tillatelse. (1)
 • For bruk av IKT i skoletiden er det egne retningslinjer.
 • Det er bare de hjelpemidler lærer har godkjent som er lov under prøver. (2)

Trafikk

 • Gangareal mellom skolen og Eikveien er fortauet langs Klippeveien og undergangen. Elever må være varsomme når de krysser parkeringsarealet utenfor kirken.
 • Ved skoleslutt skal elevene vente bak oppmerking ved le–skuret til bussene har stoppet. Elevene skal GÅ rolig på bussen. Det er viktig at de eldste elevene er gode forbilder for de mindre elevene. De yngste elevene går først på bussen.
 • Det skal ikke brukes ball på skoleplassen fra 14.00 og frem til bussene har kjørt.
 • I skoletiden må vi ikke sykle, bruke sparkesykkel, rullebrett, rulleskøyter osv i skolegården. Det kan lett skje at elever blir påført skade. Etter avtale kan rullebrett brukes på anvist plass.

Fravær

 • Foresatte sender melding via Visma når elevene har fravær.
 • Ved fravær fra skolen utover 3 dager, skal kontaktlærer kontakte hjemmet dersom skolen ikke har mottatt melding tidligere
 • Fravær utover 14 dager uten legeerklæring godkjennes ikke.

Fri fra undervisningen

 • Fri fra undervisningen gis bare etter skriftlig søknad fra foresatte.
 • Fri inntil 1 dag gis av kontaktlærer. Fri inntil 1 uke gis av rektor. Fri ut over 1 uke kan bare gis etter søknad til skolestyret. Søknader om fri må leveres til skolen i god tid – ved søknad om fri ut over 1 uke, minst 6 uker i forveien.
 • Skolen må føre statistikk over fravær. Foresatte må derfor melde fra via Visma så raskt som mulig ved ethvert fravær.

Den vanligste henvendelse til elever er tilsnakk eller en beskjed. En slik henvendelse er i utgangspunktet ikke refselse eller straff. Tilsnakk bør, der det er mulig og naturlig, gis med et «jeg – utsagn». Tilsnakk kan vanligvis også gis i samlet klasse. Gjentatt tilsnakk må meldes skriftlig til kontaktlærer. Ved brudd på skolens reglement eller andre offentlige lover/regler kan refsingstiltakene/sanksjonene under benyttes.

Ved gjentagelse av brudd må strengere sanksjoner/tiltak vurderes. Når det skal iverksettes et refsingstiltak har eleven rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen.

Anmerkning.
Anmerkning er ikke en straff eller sanksjon, men en dokumentasjon på brudd på ordensreglene. Dette systemet brukes for å synliggjøre brudd på forhold lærerne / skolen er enig om skal synliggjøres. Elever må få beskjed om at anmerkning gis, så raskt det lar seg gjøre etter bruddet.

 Sanksjon/TiltakRutiner ved bruk av sanksjon
1Muntlig/skriftlig henvendelse fra lærer til elev på tomannshånd.Det skal gis skriftlig melding til kontaktlærer. Ved gjentatt advarsel må man bruke punkt 2.
2Melding hjem.

Henvendelse fra kontaktlærer til foresatte muntlig eller skriftlig.
Dersom det føles nødvendig for seinere dokumentasjon, bør beskjed til foresatte være skriftlig.
3Påtale av rektor eller inspektør.

Lærer tar elev med til en slik samtale.

Lærer gir skriftlig melding til elevens kontaktlærer om bruddet.
Lærer gir skriftlig melding til elevens kontaktlærer om bruddet. Kontaktlærer og rektor eller inspektør avgjør om man skal ta kontakt med hjemmet. Det er normalt kontaktlærer som kontakter hjemmet.
4Beslag av gjenstander.

Lærer tar hånd om ulovlige gjenstander som tilhører elevene.
Gjenstanden tas fra eleven og oppbevares av lærer. Lærer gjør avtale om hvor og når gjenstanden kan leveres tilbake. Dersom det er mistanke om fare for egen eller andres helse har skolen anledning til å ransake elever eller undersøke vesker. Foresatte skal ha beskjed dersom dette skjer. Ved beslag av farlige gjenstander gis de til rektor/inspektør for oppbevaring. Slike gjenstander må foresatte hente på skolen dersom eleven skal få de tilbake.
5Fremmøte utenfor ordinær skoletid.

Tid for fremmøte avtales med foresatte. Eleven møter på skolen til avtalt tid. Slikt fremmøte kan også pålegges av lærer ut fra situasjonen.
Foresatte skal ha beskjed før et slikt oppmøte finner sted. Skriftlig dokumentasjon.

Tiden eleven er på skolen skal foregå i et rom alene og det skal ikke gis lov til spill og lek. Eleven skal ha tilsyn eller avtale om tilsyn.
6------
7Bortvisning fra time.

Kan gjøres av lærer. Eleven må ha tilsyn.
Foresatte skal ha beskjed – om nødvendig skriftlig
8Bortvisning fra gruppen.

Gjøres kun av rektor og kan ikke strekke seg over lengre periode enn resten av dagen.
Foresatte skal ha beskjed – om nødvendig skriftlig
9Bortvisning fra undervisning for resten av dagen.

Kan bare gjøres av rektor.
Foresatte skal ha beskjed før utvisning finner sted. Vedtaket om utvisning er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Vedtaket i slike saker kan ankes, det er Fylkesmannen som er klageinstans.
10Utvisning 1 – 3 dager.

Kan bare gjøres av rektor. Utvisning mer enn resten av dagen kan kun gjøres i ungdomsskolen.
Foresatte skal ha beskjed før utvisning finner sted. Vedtaket om utvisning er å regne som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2. Vedtaket i slike saker kan ankes, det er Fylkesmannen som er klageinstans.
11Pålegg om å rette opp skade.

Elever må rydde/vaske/fjerne tagging, og lignende.
Lærer gir skriftlig beskjed til kontaktlærer og avtaler tid og sted med eleven om når skaden skal rettes opp.

Pålegg om å rette opp skade, gjøres ved et enkeltvedtak av rektor
12Erstatning.

Elever/foresatte må erstatte utstyr eller inventar eleven forsettlig eller uaktsomt ødelegger eller mister. Dette erstatningsansvaret gjelder både skolens og andre elevers eiendeler.
Lærer gir skriftlig beskjed til kontaktlærer. Om det er barnet eller foresatte som er erstatningsansvarlige i slike saker reguleres i Skadeerstatningsloven §1-1 og 2. Hjemmet informeres og regning sendes.
13Inspektør eller rektor hentes til undervisningenNår en voksen opplever at elever ikke hører på og gjør som de voksne sier, skal en i ledelsen hentes (prioritert rekkefølge: inspektør II, inspektør I, rektor). Dersom eleven heller ikke vil innrette seg etter beskjeder fra ledelsen, vises eleven ut for resten av skoledagen. Kontaktlærer informeres om utvisningen og melder fra til hjemmet. (ref. pkt. 9)