Skoleregler

§1 Formål
Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker.

Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:

Slik du vil at andre skal være mot deg, Skal du også være mot dem.

Skolereglene skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Reglene skal bidra til å sikre elevenes rettigheter etter Opplæringslova, kapittel 9A:

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Elevene skal selv ta del i å skape en god skole, både individuelt og gjennom klasseråd og elevråd. Skolen skal videre samarbeide med foresatte og øvrige organ for å virkeliggjøre formålet

Skolereglene inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet, og regler om framgangsmåten når slike saker behandles. Reglene kan ikke ta for seg alle aktuelle områder og situasjoner i skolesamfunnet. Det er derfor regelverkets ”ånd” og ikke bare ”bokstav” som gjelder.

Skolereglene gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, på skolebusser, skoleturer, leirskole og i andre situasjoner / arrangementer som er under skolens ledelse og ansvar.

Forskrift til Skolereglene kan ikke fravikes.

IKT-avtale, regler om fravær og fri fra undervisning, mobilbruk og inspeksjonsrutiner er eksempler på presiserte regler som inneholder bestemmelser som utdyper eller supplerer Skolereglene.

Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 1. møte presis til undervisning
 2. ha med bøker og nødvendig utstyr
 3. gjøre skolearbeidet man blir pålagt så godt man kan og til rett tid
 4. ikke forlate skolens område uten tillatelse
 5. ta vare på og holde orden på utstyr som brukes i opplæringen
 6. bidra til å holde inne- og uteområdene ryddig og fri for søppel
 7. kildesortere avfall etter skolens anvisninger

Elevene skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel å:

 1. bidra til å skape et positivt og inkluderende skolemiljø
 2. ta hensyn til og vise respekt for medelever og ansatte
 3. rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 4. holde arbeidsro i opplæringen
 5. være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen
 6. følge skolens regler for nettvett, mobiltelefon, datautstyr og lignende digitalt utstyr
 7. behandle undervisningsmateriell, bøker og utstyr inne og ute forsvarlig

Det er ikke god oppførsel å:

 1. ta med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar
 2. utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold
 3. banne eller bruke annet grovt språk
 4. ta med eller bruke energidrikk, tobakk, e-sigaretter, snus, alkohol eller andre rusmidler
 5. jukse/forsøke å jukse eller plagiere på prøver eller innleveringer

Brudd på skolereglene kan føre til følgende sanksjoner:

 1. muntlig/skriftlig advarsel
 2. møte elev/foresatte, lærer og evt. skolens ledelse
 3. gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler
 4. kreve tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid
 5. endre friminutt med hensyn til tidspunkt eller lengde
 6. midlertidig frata elev gjenstand som forstyrrer arbeidsro og opplæring
 7. inndra gjenstander som nevnt i § 5 bokstav h) og energidrikk, tobakk/e-sigaretter/snus og rusmidler som nevnt i § 5 bokstav k).
  Inndratte gjenstander skal hentes av foresatte eller overleveres til politiet
 8. bortvise elev fra undervisning i inntil 2 klokketimer
 9. bortvise elev for resten av skoledagen
 10. bortvise elev på 8.-10.trinn for inntil 3 dager
 11. bortvise elev fra skoletur eller arrangement etter bokstav h), i), og j)
 12. vedta midlertidig eller permanent bytte av klasse eller gruppe
 13. frata tillitsverv

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Hvordan elevene opptrer i samsvar med § 4 i dette reglementet og supplerende regler vil være grunnlaget for vurdering i orden.

Hvordan elevene opptrer i samsvar med § 5 i dette reglementet og supplerende regler vil være grunnlaget for vurdering i oppførsel.

Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder § 3-1, § 3-2, § 3-4, § 3-6 og § 3-7 i forskrift til Opplæringslova.

Straffbare forhold skal som hovedregel anmeldes til politiet. Elev og foresatt varsles om anmeldelsen på det tidspunkt hvor anmeldelsen foreligger, dersom dette ikke kan skade etterforskningen.

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr, kan eleven og/eller foresatte bli erstatningsansvarlige. Erstatningsreglene følger av skadeerstatningsloven.

Ved ileggelse av sanksjoner gjelder følgende:

Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at eleven forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis mulig, få anledning til å gjøre opp for seg.

I vurderingen av hvilken sanksjon som er hensiktsmessig skal det legges vekt på elevens alder og forutsetning for å forstå konsekvenser av regelbruddet, og elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen.

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner. Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk.

Skolen bør informere foresatte om hendelsen og reaksjonen som har blitt brukt. I alvorlige saker skal foresatte varsles og involveres så langt det er mulig.

Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. Bortvisning utover 2 klokketimer er et enkeltvedtak etter opplæringslovens § 9a-11, jf. forvaltningsloven § 2. Foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Sanksjoner som anses som enkeltvedtak følger saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er klageinstans for enkeltvedtak.

Ordensreglene er vedtatt i skolestyret 29.01.2024, og trer i kraft fra denne dato.

Rektor plikter ved starten av hvert skoleår å sørge for at elever, foresatte og ansatte er kjent med ordensreglementet og de supplerende reglene. Ved endring av reglene skal dette varsles. Nyansatte skal gjøres kjent med ordensreglementet ved tilsetting.