valgfag-scaled-aspect-ratio-16-9
valgfag-scaled-aspect-ratio-9-16

Valgfag og språkfag på ungdomstrinnet

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Språk åpner dører.

Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Valgfag

Totalt skal elevene i ungdomsskolen ha 57 timer valgfag på årsbasis (76 årstimer á 45 min.). Noen av disse timene er etter skoletid. De fagene elevene kan velge mellom er:

Fysisk aktivitet og helse
I valgfaget fysisk aktivitet og helse skal elevene delta i ulike aktiviteter. Faget omfatter friluftsaktiviteter og treningsformer som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter. Faget inneholder også kunnskap om, og praktisk erfaring med, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold.

Friluftsliv 
I valgfaget friluftsliv skal elvene gjennom turer i skog og mark få kunnskap om dyrene, naturen og miljøet rundt seg. Her blir det mange fine turer med spennende innhold.

Trafikk (kun for 10. klasse)
I valgfaget trafikk får elevene undervisning for å utvikle kunnskap om trafikk og forsvarlig atferd i trafikken. I tillegg kommer Topp trafikkskole og gjennomfører trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for å kunne ta bil- og mopedsertifikat og koster vanligvis 1900 kr. Elevene som velger trafikk valgfag vil få dette gratis

Språkfag

Alle elevene på ungdomstrinnet skal i tillegg til engelsk ha opplæring i ett fremmedspråk til, eller de kan velge arbeidslivsfag.

Det gis standpunktkarakter i faget, og eleven kan trekkes ut til muntlig eksamen på 10. trinn. Karakteren teller ved opptak til videregående skole.

Når eleven velger fremmedspråk, skal han/hun normalt ha det på hele ungdomstrinnet. Det gis anledning til et omvalg i løpet av første skoleår fram til påske. Omvalget vil i praksis si at eleven kan velge seg bort fra sitt valgte fremmedspråk til arbeidslivsfag, eller fra arbeidslivsfag til fremmedspråk. Det tas forbehold om ledige plasser. Dette gjøres i samråd med skolen. Når det foreligger særskilte grunner, kan skoleeier godkjenne omvalg på et senere tidspunkt, jf.
Forskrift til Opplæringslova, § 1-8.

Elevene kan velge blant følgende fag:

 


Beskrivelse av fagene som skolen tilbyr
Kunnskapsløftet legger vekt på at alle elever skal tilegne seg bredere språkkunnskap for å kunne stå bedre rustet til å møte utfordringer i en internasjonal verden, bl.a. de fortrinn det gir innenfor utdanning og på arbeidsmarkedet.

Tysk
Tysk snakkes i flere land i Europa og åpner for god kontakt med mange mennesker. Det tyske språket representerer også en kultur som har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen i vårt eget land. Vi kjenner til at mange norske studenter tar sin utdannelse i tysktalende land. Videre er Tyskland en av Norges aller viktigste og største handelspartnere, og i mange jobber forventes det at man kan snakke tysk. Tysk er også det språket, utenom nordiske språk, som best kan sammenlignes med norsk. Det er mange ord som ligner på hverandre og er lett å kjenne igjen. Tysk som språk vil kunne gi deg mange muligheter fremover; reise, kultur og studier og senere arbeid for å nevne noen.

Arbeidslivsfag
Arbeidslivsfaget er et praktisk fag, der teori og grunnleggende ferdigheter blir integrert i det praktiske arbeidet. Faget skal gi elever som ønsker det, større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring. Gjennom arbeidet med faget skal elevene få kunnskap om krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere, samt gis praktisk trening og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer. Opplæringen skal legge til rette for å bruke varierte arbeidsformer med relevante materialer, redskaper og teknikker i et trygt arbeidsmiljø. Gjennom arbeid med tjenester og produkter skal faget bidra til å utvikle selvstendighet, samarbeid, serviceinnstilling, entreprenørskap og kreativitet.

Konsekvenser av valg vedrørende fremmedspråk med tanke på videregående opplæring
Videregående skole tilbyr 12 utdanningsprogram; studieforberedende og yrkesforberedende utdanningsprogram. Søker du til studieforberedende utdanningsprogram; studiespesialisering, idrettsfag eller musikk/dans/drama, må du ha fremmedspråk. Søker du til yrkesforberedende utdanningsprogram, er det ingen krav til fremmedspråk.