Green-Minimalist-Recruitment-Facebook-Post-6-aspect-ratio-16-9
D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-9-16

Foreldrerådet og FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to klassekontakter fra hver klasse.

Leder: Line Sødal
Nestleder: Eden Amare Kassa

Instruks for foreldreråd
Instruks for foreldreråd ved Ryenberget skole skal være det formelle grunnlag som definerer foreldrerådets plassering i skolesystemet, gir regler for virksomheten og antyder rammer for arbeidsoppgaver.

Foreldrerådet skal arbeide for:

  1. Å fremme skolens kristne formål.
  2. Å styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Foreldrerådet består av de foreldre som har barn som er elever ved Ryenberget skole.
Som medlem av foreldrerådet har man rett til og oppfordres sterkt til å møte på foreldrerådsmøtene. Det skal skrives referat fra slike møter som sendes alle foreldre.

Foreldrene skal følge opp skolens ordensreglement og sørge for at meldinger og svar på forespørsler fra skolen blir imøtekommet.

Foreldrerådet skal, sammen med andre organ ved skolen, arbeide med aktuelle oppgaver som kan fremme skolens formål:

  • Gi råd til skolen i aktuelle spørsmål.
  • Ta opp skolesaker, men ikke saker om enkeltelever eller personalsaker.
  • Holde minst ett møte i året for alle foreldre, hvorav ett foreldrerådsmøte skal holdes på høsten.
  • Oppfordre foreldrene til å delta aktivt ved sosiale arrangementer for klassene.

I hver klasse skal det være en klassekontakt og en vararepresentant. Klassekontakten har som oppgave å være et bindeledd mellom skolen og foreldrene. En detaljert beskrivelse av klassekontaktens oppgaver og regler for valg av klassekontakter og vararepresentanter er presisert i «Regler for klassekontakter».

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant. Funksjonstiden for FAU er ut skoleåret.

Leder og nestleder i FAU velges direkte på felles foreldrerådsmøte om våren, fortrinnsvis blant foreldre som er medlemmer av DELK, uavhengig av om de er klassekontakt eller ikke. Valget er skriftlig og det holdes separate valg på leder og nestleder. Disse blir valgt for ett år av gangen. Leder og nestleder har ansvar for å finne aktuelle kandidater. Rektor har ansvar for at valgene avholdes i henhold til denne instruks.

FAU forbereder og leder foreldrerådets arbeid, og har løpende kontakt både med foreldre, lærere og skolens ledelse. Det skrives referat fra møtene. Referatet sendes FAUs medlemmer, varamedlemmer, skolestyret og skolens ledelse.

FAUs leder er foreldrerådets representant i skolestyret. Nestleder er leders vararepresentant.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to klassekontakter fra hver klasse.

FAU og klassekontakter for skoleåret 23/24

1.trinn
Rikard Eriksen valgt for 1 år
Kathrina A. Norbye valgt for 2 år

2. trinn
Bethlehem Nigusse valgt for 1 år
Marianne Kirkholm valgt for 2 år

3. trinn
Anita Gjerlaug valgt for 1 år
Heran Yacob valgt for 2 år

4. trinn
Britt Kari Lianes valgt for 1 år
Robel Kidane valgt for 2 år

5. trinn
Monica Smetana-Nilsson valgt for 1 år
Alice Marie A. Mukamuhirwa

6. trinn
Kjersti Lilleaasen valgt for 1 år
Kristine Sunde valgt for 2 år

7. trinn
Eden Amare Kassa valgt for 1 år
John Brenne valgt for 2 år

8. trinn
Martin Giese valgt for 1 år
Marie Chantal Habiyamere valgt for 2 år

9. trinn
Ruth-Eline Syvertsen valgt for 1 år
Tom Erik Hamre valgt for 2 år

10. trinn
Stig Alve valgt for 1 år