D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-16-9
D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-9-16

Foreldrerådet og FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to klassekontakter fra hver klasse.

Leder: Line Sødal
Nestleder: Eden Amare Kassa

Instruks for foreldreråd
Instruks for foreldreråd ved Ryenberget skole skal være det formelle grunnlag som definerer foreldrerådets plassering i skolesystemet, gir regler for virksomheten og antyder rammer for arbeidsoppgaver.

Foreldrerådet skal arbeide for:

  1. Å fremme skolens kristne formål.
  2. Å styrke samarbeidet mellom hjem og skole.

Foreldrerådet består av de foreldre som har barn som er elever ved Ryenberget skole.
Som medlem av foreldrerådet har man rett til og oppfordres sterkt til å møte på foreldrerådsmøtene. Det skal skrives referat fra slike møter som sendes alle foreldre.

Foreldrene skal følge opp skolens ordensreglement og sørge for at meldinger og svar på forespørsler fra skolen blir imøtekommet.

Foreldrerådet skal, sammen med andre organ ved skolen, arbeide med aktuelle oppgaver som kan fremme skolens formål:

  • Gi råd til skolen i aktuelle spørsmål.
  • Ta opp skolesaker, men ikke saker om enkeltelever eller personalsaker.
  • Holde minst ett møte i året for alle foreldre, hvorav ett foreldrerådsmøte skal holdes på høsten.
  • Oppfordre foreldrene til å delta aktivt ved sosiale arrangementer for klassene.

I hver klasse skal det være en klassekontakt og en vararepresentant. Klassekontakten har som oppgave å være et bindeledd mellom skolen og foreldrene. En detaljert beskrivelse av klassekontaktens oppgaver og regler for valg av klassekontakter og vararepresentanter er presisert i «Regler for klassekontakter».

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant. Funksjonstiden for FAU er ut skoleåret.

Leder og nestleder i FAU velges direkte på felles foreldrerådsmøte om våren, fortrinnsvis blant foreldre som er medlemmer av DELK, uavhengig av om de er klassekontakt eller ikke. Valget er skriftlig og det holdes separate valg på leder og nestleder. Disse blir valgt for ett år av gangen. Leder og nestleder har ansvar for å finne aktuelle kandidater. Rektor har ansvar for at valgene avholdes i henhold til denne instruks.

FAU forbereder og leder foreldrerådets arbeid, og har løpende kontakt både med foreldre, lærere og skolens ledelse. Det skrives referat fra møtene. Referatet sendes FAUs medlemmer, varamedlemmer, skolestyret og skolens ledelse.

FAUs leder er foreldrerådets representant i skolestyret. Nestleder er leders vararepresentant.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to klassekontakter fra hver klasse.

FAU og klassekontakter for skoleåret 22/23

1.trinn
Hillary Bande Mangawu valgt for 1 år
Bethlehem Nigusse valgt for 2 år

2. trinn
Maria Angelsen van der Weijde valgt for 1 år
Anita Gjerlaug valgt for 2 år

3. trinn
Kathrina Aarseth Norbye valgt for 1 år
Britt Kari Lianes valgt for 2 år

4. trinn
Marianne Kirkholm valgt for 1 år
Monica Smetana-Nilsson valgt for 2 år

5. trinn
Inger Elise Mong Pedersen valgt for 1 år
Kjersti Lilleaasen valgt for 2 år

6. trinn
Fitore Dobruna valgt for 1 år
Eden Amare Kassa valgt for 2 år

7. trinn
Victoria Campbell valgt for 1 år
Martin Giese valgt for 2 år

8. trinn
Maria Krogsgård Solheim valgt for 1 år
Ruth-Eline Syvertsen valgt for 2 år

9. trinn
Karoline Woldseth valgt for 1 år
Stig Alve valgt for 2 år

10. trinn
Arnt Olaf Storeng valgt for 1 år
Geir-Andrè Thorstensen valgt for 1 år