Søk skoleplass på Ryenberget skole

Du er hjertelig velkommen til å søke hos oss!

Vi som jobber på Ryenberget skole, er stolte av skolen vår og ønsker å jobbe hver dag for å løfte elevene våre faglig, sosialt og åndelig.

Skolen har små klasser og høy lærertetthet som gir et godt miljø for trivsel, læring, ro og orden. De fleste klassene har to kontaktlærere og “alle kjenner alle” – mentaliteten står sterkt. Vennskap på tvers av klassene er en selvfølge. Vi har plass til 20 elever i hver klasse på barnetrinnet og 26 på ungdomstrinnet.

 

Søkandsfrist 01. november for 1. trinn til neste skoleår!

Skole er kunnskap og fag, men også mye mer enn det. På Ryenberget ønsker vi ikke bare å lære for skolen, men for livet. Vi ønsker å utruste elevene våre slik at de kan stå trygge i troen og trygge i seg selv i møte med det samfunnet vi lever i. Dette vil vi gjøre gjennom å gi elevene solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg. Målet er at skolen sammen med hjemmet kan bidra til at eleven velger å følge Jesus, og får leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers beste.

KLOKSKAP – BEGEISTRING – OMTANKE 

Vi sier at Ryenberget skole skal være en skole til å tro på. Troen på Jesus setter preg på skoledagene våre og er en naturlig del av den virkeligheten som blir formidlet. Du kan lese mer om skolens historie, satsningsområder og visjon, her.

Kontakt rektor om du ønsker mer informasjon før du søker

Dekorativ bakgrunnsfarge

Lene Fosser Minge

Rektor
23 21 01 62

Inntaksreglement

Klikk nedtrekkselementene nedenfor for å lese det komplette inntaksreglementet.

Ryenberget skole ønsker å hjelpe foreldrene med å gi elevene en undervisning og oppdragelse som er basert på Guds ord. Dette vil vi gjøre gjennom å gi elevene solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg. Målet er at skolen sammen med hjemmet kan bidra til at eleven velger å følge Jesus, og får leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers beste. DELKs livssynsskoler er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristendomsundervisningen er obligatorisk, og det gis ikke fritak fra denne (jfr. Lov om frittstående skolar (Friskolelova) § 3-12).

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, og hele landet er inntaksområde (jf. Friskolelova § 3-12). Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema. Skoleledelsen vil normalt invitere til samtale med søkeren og foresatte i forbindelse med inntaket. Skolens styre vedtar før hvert inntak maksimum antall elevplasser for hver klasse.

Dersom det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, vil opptaket skje etter følgende prioritering:

1. Barnet eller foresatt er medlem av DELK
2. Barn av foresatte som er i eller avslutter misjonstjeneste for DELK
3. Barn som har/har hatt søsken ved skolen
4. Barn av skolens ansatte
5. Barn som må bytte skole på grunn av flytting
6. Søsken som søker samtidig
7. Loddtrekning

1.klasse

Søknadsfristen for 1. klasse er 1.november året før skolestart. Søknadsfristen er ikke absolutt. Ved ledig kapasitet vil skolen foreta nye inntak den 1. i hver måned frem til 1.september året etter. Prioriteringslisten er gjeldende ved hvert inntak.

2.-10.klasse

Søknadsfristen for 2.-10. klasse er 1.mars samme skoleår som ønsket skolestart. Søknadsfristen er ikke absolutt. Ved ledig kapasitet vil skolen foreta nye inntak den 1. i hver måned frem til 1.september samme år. Prioriteringslisten er gjeldende ved hvert inntak. Elever som må bytte skole på grunn av flytting og barn av skolens ansatte vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter 1.september.

Rektor avgjør søknad om inntak i henhold til reglement. Rektors avgjørelse kan kreves forelagt skolens styre til behandling. Vedtaket om inntak eller avslaget på søknad om inntak er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen 3 uker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans.

Reglementet er vedtatt i styret ved Ryenberget skole 28.jan 2016 (Sak 04/16) og basert på Friskolelova, §3-1. For reglementet i sin helhet – trykk her.