Regler for å få fri

Opplæringsloven § 2-11 sier at det kan gis permisjon til den enkelte elev når det er forsvarlig. Udir har presisert at kun tungtveiende velferdsgrunner er grunnlag for å innvilge søknaden.

Skoleåret inneholder 190 dager. Dette tilsvarer 190/365 av året eller 52 %. Mer og mer av skolearbeidet gjøres i skoletiden, og lærerens rolle blir i større grad en veilederfunksjon.

Den veiledningen må nødvendigvis gis i en klassesammenheng der man sammen med og samtidig med andre elever arbeider med aktuelle emner og problemstillinger.

Skolearbeidet er også en øvelse i og en nødvendig trening i å samarbeide både om fag og om sosial tilpasning. Er en i gruppen borte, oppstår et tomrom som ikke uten videre kan erstattes av andre.

Fravær går både utover eleven selv, de andre i klassen og kan medføre en del ekstraarbeid for læreren. Ved å være tilbakeholdende her vil man være med på å oppdra de unge til pliktoppfyllende frammøte på arbeidsplassen, i dette tilfelle skolen.

Skolen er restriktiv med hensyn til å gi fri. Det er bare foreldre/foresatte som kan søke om fri. Utgangspunktet er at man søker om fri når særlig tungtveiende grunner gjør det nødvendig.

Slike grunner kan være:

 1. Viktige velferdsgrunner der familiens samlede behov må gå foran elevens og skolens behov.
 2. Engasjement i sammenhenger der man allerede fra før utgjør en uunnværlig del og har en funksjon som vanskelig kan erstattes.
 3. Alternativ undervisning. Deltagelse i virksomhet som kan tjene som alternativ til den vanlige undervisning.
 4. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.
 • Faglærer kan gi fri i sin time for enkeltelever.
 • Kontaktlærer kan gi fri inntil en dag.
 • Rektor kan gi fri 7 dager.
 • Permisjoner utover 7 dager skal behandles av skolestyret. (Skolestyret har vanligvis møte tre ganger pr. semester.)
 • Når det er forsvarlig, kan styret gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker.
  ( jfr. Friskoleloven § 3-13). Departementet er klageinnstans.
 • Dersom foresatte velger å ta eleven ut av skolen, enten uten å ha søkt, eller uten å ha fått innvilget (hele) sin søknad, vil eleven få ugyldig fravær for den delen av søknaden som eventuelt ikke er innvilget. Etter to ukers ugyldig fravær skal eleven skrives ut av skolen.

Stort fravær eller store mangler med hensyn til utført skolearbeid kan være grunn for avslag.

Søknaden skrives på eget skjema og leveres i god tid i forveien. Da er mulig å foreta en helhetsvurdering og eventuelt innhente nødvendige opplysninger. Det er foresattes ansvar å søke så tidlig at uheldige konsekvenser av et eventuelt avslag kan unngås.

Et eget skjema for søknad om fri skal benyttes.