Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

StreamingKamera-liggende-scaled-aspect-ratio-16-9
StreamingKamera-staende-scaled-aspect-ratio-9-16

Gudstjeneste på nett (streaming)

Offer og gaver kan gis på:

 • Vipps: 103439 (DELK Bergen)
 • Kontonr: 3000.23.00512

Merk gjerne gavene med «Streaming Bergen menighet»

 

Dersom du ønsker å støtte menigheten er vi svært takknemlige for det. Vi er glad for at du følger oss på nett, gi oss gjerne tilbakemeldinger.

Følg oss på DELK Bergen sin YouTube-kanal (Her vises også direktesending fra menigheten)

Denne tjenesten tilbys av Utbyder. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

 1. Preludium  
 2. Inngangsbønn  
 3. Inngangssalme  
 4. Hilsen til menigheten Menigheten svarer: Amen.
 5. (Skriftemål se eget ark)
 6. Syndsbekjennelse
  Hellige Gud, himmelske Far! Se i nåde til meg, syndige  menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg! Tilgi meg  alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene!
 7. Bønn om miskunn (Kyrie)
  • Alt. A:
   Gud, vår Far i himmelen, miskunne deg over oss!
   Herre Jesus, verdens Frelser, miskunne deg over oss!
   Hellig Ånd, vår trøster, miskunne deg over oss!
  • Alt. B:
   Kyrie eleison, Gud Fader miskunne deg!
   Kriste eleison, Herre Krist miskunne deg!
   Kyrie eleison, Hellig Ånd miskunne deg!
 8. Herrens løfte om miskunn 
 9. Lovsang (Gloria) 
  Utgår i fastetiden og i gudstjenester med botspreg
  Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, en hellig og treenig Gud. Amen.
 10. Samlingsbønn Menigheten svarer/synger: Amen.
 11. Høymessesalme 
 12. Tekstlesning Menigheten står under tekstlesningen.
  • Alt. A:
   • Halleluja, halleluja, halleluja.
  • Alt. B:
   • Herre, tal, din tjener hører.
   • Halleluja, halleluja.
    (I fastetiden: Miskunne deg, miskunne deg. 2x)
   • Gud være lovet. Amen.
 13. Salme før prekenen 
 14. Preken Menigheten står under tekstlesningen.
 15. Salme etter prekenen 
 16. Forsakelse og trosbekjennelse (Credo) 
  • Alt. A: (Apostolicum)
   • Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.
   • Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens Skaper.
   • Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders, høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
   • Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse    og det evige liv. Amen.
  • Alt. B: (Nicenum)
   • Se teksten i salmeboken ”Pris hans navn”, side 257. (eller i egen nedtrekksmeny)
 17. [Eventuelt: særlige forbønnsemner, besøk i menigheten, opptak av nye medlemmer, vitnesbyrd o. l.]
 18. Menighetens forbønn
  Etter hvert avsnitt synger menigheten: Herre, hør vår bønn.
  Siste gang avsluttes med: Amen.
  Herrens bønn (utelates her hvis det er dåp/nattverd)   Se teksten lengre ned.
 19. Menighetens takkoffer Menigheten svarer: Amen.
 20. Dåp (salme før dåp, dåpshandling, salme etter dåp)
 21. Nattverd 
  • Salme før nattverd
  • Innledning
  • Lovprisning (Prefasjonen) Menigheten reiser seg og svarer:
   • Og med deg være Herren.
   • Vi løfter våre hjerter til Herren.
   • Det er verdig og rett.
  • Hellig (Sanctus) 
   Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot, all jorden er full av hans herlighet. Hosianna i det høyeste! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!
  • Bønn
   [ Troens mysterium:
   Kristus døde, Kristus sto opp, Kristus skal komme igjen!
   Amen. Kom, Herre Jesus! ]
   [ Fredshilsen: Guds fred! ]
  • Herrens bønn
   Vår Far i himmelen!
   La navnet ditt helliges.
   La riket ditt komme.
   La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
   Gi oss i dag vårt daglige brød,
   og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
   Og la oss ikke komme i fristelse,
   men frels oss fra det onde.
   For riket er ditt,
   og makten og æren i evighet.
   Amen.
  • Innstiftelse (Verba)
   Du Guds Lam (Agnus Dei)

   • Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss!
    Du Guds Lam, som bar all verdens synder, miskunne deg over oss!
    Du Guds Lam, som bar all verdens synder, gi oss din fred!
  • Nattverdutdeling
  • Takkebønn. Menigheten svarer: Amen.
  • [ Salme etter nattverd ]
 22. Velsignelse Menigheten reiser seg og svarer:
  • Og med deg være Herren!
  • Amen, amen, amen.
 23. Slutningssalme 
 24. Kunngjøringer
 25. Utgangsbønn 
 26. Postludium 

Vi tror på én Gud, den allmektige Far,
som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig

Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn,
født av Faderen før alle tider,
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved han er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse
steg han ned fra himmelen,
og ved Den hellige ånd og av jomfru Maria
ble han menneske av kjøtt og blod.
Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus,
led og ble begravet,
oppstod den tredje dag etter Skriftene
og fór opp til himmelen,
sitter ved Faderens høyre hånd,
skal komme igjen i herlighet
for å dømme levende og døde,
og hans rike skal være uten ende.

Vi tror på Den hellige ånd,
som er Herre og gjør levende,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen,
og som har talt gjennom profetene.
Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og et liv i den kommende verden.
Amen.

{A} Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.
Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.
Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

{F} Gud, vår Far i himmelen, {A} miskunne deg over oss.
{F} Herre Jesus, verdens Frelser, {A} miskunne deg over oss.
{F} Hellig Ånd, vår trøster, {A} miskunne deg over oss.

{F} Fra alle synder, fra all villfarelse, fra alt det som ondt er,
{A} fri oss, kjære Herre Gud.
{F} Fra en ond og brå død, fra krig og undertrykkelse, fra ulykker og ødeleggelse,
{A} fri oss, kjære Herre Gud.
{F} Fra den evige død,
{A} fri oss, kjære Herre Gud.

{F} For Kristi hellige fødsels skyld, for hans kors og hans død, for hans seierrike  oppstandelse og himmelfart, i vår lykkes tid, i vår sorg og vår nød, i vår siste  time og på dommens dag,
{A} hjelp oss, kjære Herre Gud.

{F} Styr og led din hellige kristne kirke, og la den forenes i din sannhet. Gi kirken  tjenere som holder fast på ditt ord. Bevar oss fra vrang lære og død tro.
{A} Hør oss, kjære Herre Gud.
{F} Styrk vår menighet med din Ånd og kraft. Kall de frafalne tilbake og la ditt ord  ha fremgang på jorden.
{A} Hør oss, kjære Herre Gud.

{F} Gi fred og samhold i alle land. Vern vårt folk og vår konge. Bevar vår jord og  velsign vårt arbeid.
{A} Hør oss, kjære Herre Gud.
{F} Kom dem til hjelp som er i nød og fare. Gjør vel mot dem som gjør ondt mot  oss. Miskunn deg over alle mennesker.
{A} Hør oss, kjære Herre Gud.

{F} Jesus Kristus, Guds Sønn. {A} Herre, ta imot vår bønn.

{F} O du Guds Lam, som bar all verdens synder, {A} miskunne deg over oss
{F} O du Guds Lam, som bar all verdens synder, {A} miskunne deg over oss.
{F} O du Guds Lam, som bar all verdens synder, {A} gi oss din fred.

{A} Å Herre, hør vår bønn, og la vårt rop komme til deg. Amen.