Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse og forebygge sykdom/skade. Gjennom samarbeid med hjem, skole og øvrige hjelpetjenester i kommunen arbeides det med å gjøre skolegangen best mulig for den enkelte elev.

Helsepersonell har taushetsplikt, og helseopplysninger blir behandlet fortrolig. Tillatelse til tverrfaglig samarbeid innhentes fra foresatte.

Skolehelsetjenesten skal:

  • hjelpe elevene til å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer hverdager gir
  • i samarbeid med foreldre, elever og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel
  • veilede foreldre i foreldrerollen
  • vurdere forhold hos eleven som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper
  • forebygge smittsomme sykdommer ved vaksinasjon og helseopplysning.

Helsesykepleier, som er ansatt og tildelt av kommunen, står i førstelinjen i dette arbeidet.

Helsesykepleier ved Moe skole

Mari-aspect-ratio-35-40

Mari Kulms

Helsesykepleier
41 54 46 84