Bli_med-scaled-aspect-ratio-16-9
Bli_med-scaled-aspect-ratio-9-16

Søk skoleplass

Ditt barn kan bli med i ringen.

Velkommen som søker!

Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.–10. årstrinn. Alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler, kan søke.

Opptak skjer etter prioriteringen beskrevet i inntaksreglementet (se lengre ned på siden).

  • Første søknadsfrist for opptak til 1. klasse er 15. januar og til 2.-10. klasse 1. mars (for oppstart i påfølgende skoleår).
  • Hvis det er ledige plasser etter dette opptaket, er andre søknadsfrist 15. april (for oppstart i påfølgende skoleår).
  • Om det er eller blir ledige plasser etter dette opptaket, tas det opp elever fortløpende fram til 25. september, med oppstart senest 30. september.
  • Etter dette er det fortløpende søknadsbehandling for 1.-7. klasse fram til 10. desember, med oppstart 1. januar.

Skolestyret fastsetter årlig kapasiteten i de enkelte grupper og klasserom. Dette gjør de før søknadsfristen går ut.

Søknadsskjemaet kommer du til ved å klikke «Start søknadsprosedyre» nedenfor.
Da ledes du gjennom tre “bli kjent med skolen”-bolker.
Søknadsprosedyren er heldigital og følger lovpålagte personvernregler (GDPR).

Kontakt rektor om du ønsker mer informasjon før du søker

Rita-aspect-ratio-35-40

Rita Tormodsrud Gjelsvik

Rektor
996 40 637

Inntaksreglement

Klikk nedtrekkselementene nedenfor for å lese det komplette inntaksreglementet. Det ble vedtatt i styret for Moe skole 6. desember 2022.

Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.-10. årstrinn, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler. Hele landet er inntaksområde. DELKs livssynsskoler er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristendomsundervisningen er obligatorisk, og det gis ikke fritak fra denne, jf. Privatskoleloven § 3-12. Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema.

Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for. Informasjon kan fås på informasjonsmøter om skolen, eller ved å motta informasjonsmateriell. Også skolens nettside og rektor kan gi utfyllende informasjon.

Første søknadsfrist for opptak til 1. klasse er 15. januar og til 2.-10. klasse 1. mars, for oppstart i påfølgende skoleår. Dersom det er ledige plasser etter dette opptaket er andre søknadsfrist 15. april (for oppstart i påfølgende skoleår). Om det er ledige plasser etter dette opptaket, eller blir ledige plasser fordi noen slutter, tas det opp elever fortløpende fram til 25. september, med oppstart senest 30. september.

Det gjøres ny kapasitetsberegning i oktober, som i tillegg til elevtall og klasseromsstørrelse også tar hensyn til klassemiljøet og belastninger i den enkelte klasse. Opptaket gjelder bare 1.-7. klasse og er fortløpende fram til 10. desember, med oppstart 1. januar.

Søknadsfrist nr. Klassetrinn Søknadsfrist Oppstart
1  1. 15. januar August
1  2.-10. 1. mars August
2  1.-10. 15. april August
3  1.-10. 25. september 30. september
4  1.-7. 10. desember 1. januar

Alle som har søkt og i søknadsskjemaet krysset av for at de vil stå på venteliste om de ikke får plass, vil ved ledige plasser etter at både første og andre opptak er avsluttet, være med i tildelingen.

Prioriteringskategoriene brukes. Det må sendes ny søknad for neste skoleår.

Skolens styre vedtar før første søknadsfrist hvert år (15. januar / 1. mars) maksimum antall elevplasser for hver klasse / gruppe.

I kapasitetsvedtaket kan det fastsettes et antall plasser som skal holdes av til barn av foresatte som er i, eller avslutter, misjonstjeneste for DELK. Disse plassene kan tildeles utenom søknadsfristene. Se også prioriteringskategoriene.

Dersom det er flere søkere enn ledige plasser, vil inntak skje etter følgende prioritering:

  1. Barn som er medlemmer i DELK
  2. Barn av skolens ansatte
  3. Barn som har søsken med tildelt plass på skolen
  4. Barn av foresatte som er i, eller avslutter, misjonstjeneste for DELK
  5. Elever som må bytte skole pga. flytting
  6. Andre

Dersom det ikke er kapasitet til å ta inn alle elevene som tilhører en av de nevnte prioriteringskategoriene 1–6, avgjøres inntaket fra denne prioriteringsgruppen etter følgende prioritering:
a) Gutt tas inn når gutter utgjør mindre enn 30 % av elevtallet i klassen, jente tas inn tilsvarende dersom jenter utgjør mindre enn 30 % av elevtallet i klassen.
b) Loddtrekning.

Rektor avgjør søknad om inntak i henhold til reglementet og Privatskoleloven § 3-1. Vedtaket om inntak eller avslag på søknad om inntak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og kan påklages innen 3 uker, jfr. forvaltningsloven kap. VI. Klageinstans er Kunnskapsdepartementet ved Statsforvalteren. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Statsforvalteren.

Melding om inntak av elever sendes til elevens hjemkommune.