valgfag-scaled-aspect-ratio-16-9
valgfag-scaled-aspect-ratio-9-16

Valgfag og språkfag på ungdomstrinnet

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Språk åpner dører.

 

Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

Valgfag

Dette skoleåret kan elevene i 8. og 9. klasse velge mellom tre valgfag og 10. klasse velge mellom fire valgfag. Tidligere har valgfaget vært lagt til egne skoledager og til timer etter skoletid. Nå har vi fått valgfag inn på ordinær timeplan, med to timer valgfag i uka, mot at 9. og 10. klasse har fått 32 timer á 45 min per uke på timeplanen sin. Dette timetallet følger vanlig norm for ungdomsskolen. Fagene som elevene kan velge mellom er:

Fysisk aktivitet og helse
I valgfaget fysisk aktivitet og helse skal elevene delta i ulike aktiviteter. Faget omfatter friluftsaktiviteter og treningsformer som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter. Faget inneholder også kunnskap om, og praktisk erfaring med, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kosthold.

Friluftsliv
I valgfaget friluftsliv skal elvene gjennom turer i skog og mark få kunnskap om dyrene, naturen og miljøet rundt seg. Her blir det mange fine turer med spennende innhold.

Design og redesign
I valgfaget design og redesign får elevene erfaringer med ulike design- og håndverksteknikker og materialer. De kan utvikle ideer og arbeide praktisk. Dermed får de oppleve skaperglede og utholdenhet. I tillegg får elevene innsikt i miljøutfordringer og konsekvenser av overforbruk i samfunnet.

Trafikk (kun for 10. klasse)
I valgfaget trafikk får elevene undervisning for å utvikle kunnskap om trafikk og forsvarlig atferd i trafikken. I tillegg kommer Topp trafikkskole og gjennomfører trafikalt grunnkurs. Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for å kunne ta bil- og mopedsertifikat. Elevene som velger trafikk valgfag slipper vanlig kursavgift, men må dekke kveldskurset Trafikant i mørket selv.

Språkfag/arbeidslivsfag

Alle elever må velge enten et språkfag eller arbeidslivsfag før de begynner på 8. trinn. Det gis standpunktkarakter i faget, og eleven kan trekkes ut til muntlig eksamen på 10. trinn. Karakteren teller ved opptak til videregående skole.

Når eleven velger fremmedspråk, skal han/hun normalt ha det på hele ungdomstrinnet. Det gis anledning til et omvalg i løpet av første skoleår fram til påske. Omvalget vil i praksis si at eleven kan velge seg bort fra sitt valgte fremmedspråk til arbeidslivsfag, eller fra arbeidslivsfag til fremmedspråk. Omvalget gjøres i samråd med skolen, og det tas forbehold om ledige plasser. Når det foreligger særskilte grunner, kan skoleeier godkjenne omvalg på et senere tidspunkt, Jfr. Forskrift til Opplæringslova, § 1-8.

Fagfornyelsen legger vekt på at fremmedspråk bidrar til å fremme elevenes personlige utvikling og deres interkulturelle forståelse. Språk legger også til rette for økt samhandling i en globalisert verden med et økende behov for kommunikasjon på flere språk. Språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett er dessuten viktig både for videre studier og i arbeidslivet.

Arbeidslivsfag blir beskrevet som et sentralt fag der elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne skape noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter.

Beskrivelse av fagene som Moe skole tilbyr:

Tysk

Tysk snakkes i flere land i Europa og åpner for god kontakt med mange mennesker. Det tyske språket representerer også en kultur som har hatt stor betydning for samfunnsutviklingen i vårt eget land. Vi kjenner til at mange norske studenter tar sin utdannelse i tysktalende land. Vi vet også at mange familier reiser til Alpene for å tilbringe sine ferier der, både sommer og vinter. Videre er Tyskland en av Norges aller viktigste og største handelspartnere, og i mange jobber forventes det at man kan snakke tysk. Tysk er også det språket, utenom skandinaviske språk, som best kan sammenlignes med norsk. Det er mange ord som ligner på hverandre og er lette å kjenne igjen. Tysk som språk vil kunne gi eleven mange muligheter fremover; reise, kultur og studier og senere arbeid for å nevne noen.

Arbeidslivsfag

På Moe skole har elevene gjennom en årrekke utført en rekke praktiske prosjekt. De har blant annet snekret søppelstativ og fuglekasser, og de har bygd flere gapahuker. Det siste året har også flere elever startet elevbedrift på skolekjøkken, der de har planlagt innkjøp, tillagning og salg av ferske produkter til elever og ansatte. Inntektene fra salget har gått til å finansiere nye innkjøp. Andre elever har fått mulighet til å bli utplassert i bedrifter for å kjenne på og praktisere viktige sider ved arbeidslivet. Vi ønsker å legge til rette for slik utplassering også neste skoleår, samtidig som vi også må sikre at kompetansemålene i faget blir oppfylt.

Konsekvenser av å velge språk eller arbeidslivsfag med tanke på videregående opplæring
Videregående skole tilbyr 15 utdanningsprogram der noen er studieforberedende og andre er yrkesforberedende utdanningsprogram. Ved studieforberedende utdanningsprogram må du ha fremmedspråk i løpet av utdanningen. Ved yrkesforberedende utdanningsprogram tilbys ikke undervisning i fremmedspråk, og det er heller ikke krav om fremmedspråk for å søke.

Elever som ikke har fremmedspråk på ungdomstrinnet, men velger å søke et studieforberedende program, må ha fremmedspråk alle tre år på videregående skole. Dette kan gi noen utfordringer i forhold til valg av linjefag.