D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-16-9
D954C296-5C11-4C73-9A6D-66880E852666-aspect-ratio-9-16

Foreldrerådet og FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) fungerer som styre for – og velges av – Foreldrerådet. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.

FAU er et lovpålagt organ. Medlemmene velges om mulig for to år.

Instruksen for foreldrerådsutvalget er det formelle grunnlaget som definerer foreldrerådets plassering i skolesystemet, gir regler for virksomheten og antyder rammer for arbeidsoppgavene:

Foreldrerådet skal arbeide for:

  1. Å fremme skolens kristne formål
  2. Å styrke samarbeidet mellom hjem og skole

Foreldrerådet består av de foreldre som har barn som er elever ved skolen.
Som medlem av foreldrerådet har man rett til og oppfordres sterkt til å møte på foreldrerådsmøtene. Det skal skrives referat fra slike møter som sendes alle foreldre.
Foreldrene skal følge opp skolens ordensreglement og sørge for at meldinger og svar på forespørsler fra skolen blir imøtekommet.

Foreldrerådet skal, sammen med andre organ ved skolen, arbeide med aktuelle oppgaver som kan fremme skolens formål:

  • Gi råd til skolen i aktuelle spørsmål
  • Ta opp skolesaker, men ikke saker om enkeltelever eller personalsaker
  • Holde minst ett møte i året for alle foreldre, hvorav ett foreldrerådsmøte skal holdes på høsten
  • Oppfordre foreldrene til å delta aktivt ved sosiale arrangementer for klassene

I hver klasse skal det være en klassekontakt og en vararepresentant. Klassekontakten har som oppgave å være et bindeledd mellom skolen og foreldrene. En detaljert beskrivelse av klassekontaktens oppgaver og regler for valg av klassekontakter og vararepresentanter er presisert i ”Regler for klassekontakter».

Foreldrerådsarbeidsutvalget (FAU) består av en klassekontakt fra hver klasse med personlig vararepresentant. Funksjonstiden for FAU er ut skoleåret.

Leder og nestleder i FAU velges om våren, enten ved skriftlig valg eller på felles foreldrerådsmøte.

Valget er skriftlig og det holdes separate valg på leder og nestleder. Disse blir valgt for ett år av gangen. Leder og nestleder har ansvar for å finne aktuelle kandidater.
Rektor har ansvar for at valgene avholdes i henhold til denne instruks.

FAU forbereder og leder foreldrerådets arbeid, og har løpende kontakt både med foreldre, lærere og skolens ledelse. Det skrives referat fra møtene. Referatet sendes FAUs medlemmer, varamedlemmer, skolestyret og skolens ledelse.

FAU og klassekontakter for skoleåret 2022-23

1.kl.: Dan Hagen

2.kl.: Charlotte Kapstad

3.kl.:  Christoffer Aas

4.kl.: Stine Bjørntvedt Bergerud

5.kl.: Anja Marie Landsverk

6.kl.: Kristian Solberg

7.kl.: Beate Askjer Bergerud

8.kl.: Magnus Minnesjord

9.kl.: Kristine Bryn Minnesjord

10.kl.: Heidi H Angelsen

 

Leder:

Svein Ole Daltveit

992 87 808
svein.ole.daltveit@syltern.no