Handlingsplan mot mobbing

Alle voksnes plikt

Opplæringsloven § 1-2 siste ledd:
«Alle som er knyttet til skolen eller til lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elever, lærlinger og lærekandidater kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.»

Skolens mål når det gjelder mobbing

 • Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing.
 • Skolen skal ha rutiner som avdekker at mobbing foregår.
 • Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer slik at mobbingen slutter så fort som mulig.
 • Skolens rutiner skal sikre best mulig samarbeid med foresatte i mobbesaker.

Vi bygger på følgende prinsipper

 • Raske tiltak ved signaler om mobbing
 • Varme, positiv interesse og engasjement fra voksne.
 • Faste grenser mot uakseptabel atferd.
 • Konsekvent bruk av ikke-fysiske følger ved regelbrudd.
 • Voksne som fungerer som positive autoriteter.
 • Mobberen/mobbeofferet skal ikke stigmatiseres negativt.

Hva gjør vi for å forebygge mobbing?

Alle voksne i skolesamfunnet skal arbeide forebyggende mot mobbing! Det gjør vi blant annet ved følgende tiltak:

 • Ha «nulltoleranse» når det gjelder mobbing i skolegård, skolebygning eller på skolevei
 • Ha et tydelig ordensreglement som er kjent for elever og foresatte
 • Starte dagen med andakter hvor den kristne etikk er sentral (ansvar, likeverd, omsorg for hverandre og lignende)
 • Sørge for at lærer/elevforholdet er slik at elevene i størst mulig grad tør å fortelle om mobbing
 • Å øke elevens trygghet på seg selv og å utvikle evnen til respekt og toleranse
 • Gi eleven kunnskap og holdninger om etiske spørsmål, prinsipper og vurderinger, samt å hjelpe elevene til å gjøre gode etiske valg
 • Alle ansatte bør være seg bevisst at de er rollemodeller også når det gjelder toleranse, likeverd og løsning av konflikt
 • To lærere ut i frikvarterer, hver sin «sone»
 • Fadderordning for de minste
 • Kompetanseheving av skolens personale når det gjelder mobbing
 • Tilstrebe ro og gode arbeidsforhold i alle klasser
 • Elevsamtaler med kontaktlærer minst to ganger per år der mobbing er ett av temaene
 • Jevnlige klassemøter der klassemiljøet ofte er tema
 • Bli kjent med andre klasser ved skolen på forskjellige måter
 • Lære elevene å skjerme seg selv for skremmende og negativ mediepåvirkning
 • Ekskursjoner/turer/uteskole
 • Lav terskel når det gjelder kontakt skole/hjem
 • To klasseforeldremøter per år der klassemiljøet er tema
 • To utviklingssamtaler med foresatte per år der mobbing er ett av temaene
 • Motivere foresatte til å ta kampen opp mot barn/unges misbruk av mobiltelefoner

Normalt følges denne progresjonen i skolens tiltak mot mobbing:

 • Kontaktlærer sjekker straks forholdene og kartlegger saken. Samtale med mobbeoffer så raskt som mulig. Samtale med mobber, eventuelt mobbere (individuelt).
 • Kontaktlærer informerer rektor på et tidlig stadium.
 • Teamet der de involverte barna er, blir informert av kontaktlærer. Setter inn tiltak som observerer og forsøker å stanse mobbingen.
 • Alle skolens lærere informeres og gis ansvar for å observere de involverte barna og gi tilbakemelding til kontaktlærer i frikvarter og lignende.
 • Kontaktlærer tar kontakt med foreldrene til offeret og mobberen/mobberne. Rektor informeres.
 • Kontaktlærer søker råd hos PPT ved behov (anonymt).
 • Eventuelt fellesmøte med involverte barn (mobbeoffer og mobber) og deres foresatte. Rektor informeres og blir eventuelt med på møtet.
 • Rektor vurderer, etter drøftinger med kontaktlærer, om politi, PPT, konfliktråd eller barnevern skal kobles inn i saken.