Bjerkely-2-scaled-aspect-ratio-16-9
Bjerkely-2-scaled-aspect-ratio-9-16

Søk skoleplass

Ditt barn kan bli med i ringen

Velkommen som søker

Skolen tar inn elever i barneskolealder, 1.–7. årstrinn. Etter 7. klasse går de fleste videre til 8. klasse ved Granly skole på Eik i Tønsberg. Alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler, kan søke.

Søknadsfristen er 1. februar samme året som ønsket skolestart. Søknadsfristen er ikke endelig. Ved ledig kapasitet vil skolen praktisere løpende opptak fram til 25. september, og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn.
Elever som må bytte skole på grunn av flytting samt barn av ansatte vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter 25. september.

Skolestyret fastsetter årlig kapasiteten i de enkelte grupper og klasserom. Dette gjør de før søknadsfristen går ut.

Vi anbefaler at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for.

Kontakt rektor om du ønsker mer informasjon før du søker

Beate-aspect-ratio-35-40

Beate Fjelde Døvik

Rektor
918 89 093

Formålsbestemmelsen for DELKs skoler

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.

Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.

Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.

Inntaksreglement

Klikk nedtrekkselementene nedenfor for å lese det komplette inntaksreglementet.

Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig grunnskole, og har hele landet som opptaksområde,
(jf. friskoleloven § 3-1). Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema. Rektor vil normalt invitere til samtale med søkeren og foresatte etter opptaket.

Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for. Informasjon kan fås på informasjonsmøter om skolen eller ved å motta informasjonsmateriell. Se også skolens nettside: www.bjerkelyskole.no.

Dersom søkningen er større enn kapasiteten, vil opptak skje etter følgende prioritering:
1. Søker eller foresatt er medlem av DELK
2. Søker som har/har hatt søsken ved skolen
3. Barn av ansatte i DELK
4. Søkere som må bytte skole på grunn av flytting
5. Loddtrekning

Søknadsfristen er 1. februar samme året som ønsket skolestart. Søknadsfristen er ikke endelig. Ved ledig kapasitet vil skolen praktisere løpende opptak fram til 25. september, og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn.
Elever som må bytte skole på grunn av flytting samt barn av ansatte vil, ved ledig kapasitet, også tas inn etter 25. september.

Rektor avgjør søknad om opptak i henhold til reglementet. Søker kan kreve at rektors avgjørelse blir forelagt skolestyret til behandling. Vedtaket om opptak eller avslaget på søknad om opptak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen 3 uker, jf. forvaltningsloven § 28. Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.