Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

DELKs organisering

Denne siden er under arbeid

Grunnstruktur

DELK er et registrert trossamfunn etter «Lov om tros- og livssynssamfunn». Kirkesamfunnet består av selvstendige menigheter.

Menighetene har en felles overbygning som fremgår av grunnreglene til DELK: Generalforsamlingen, hovedstyret, lærerådet, samarbeidsrådet og felles eldsteråd. Tilsynsmannen er tillagt tilsynsansvar for hele DELK. I tillegg har DELK en sentral administrasjon.