Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

DELKs organisering

Grunnstrukturen i DELK

DELK er et registrert trossamfunn etter «Lov om tros- og livssynssamfunn». Kirkesamfunnet består av 14 selvstendige menigheter(2023). Det drives fem grunnskoler, en barnehage og en åpen barnehage av menighetene. Bondal leirsted og DELK-forlaget er organisert som selvstendige stiftelser/foreninger, som er tilknyttet DELK.

Menighetene og kirkesamfunnet har en felles overbygning som fremgår av grunnreglene til DELK: Generalforsamlingen, hovedstyret, lærerådet, samarbeidsrådet og felles eldsteråd. Tilsynsmannen er tillagt tilsynsansvar for hele DELK. I tillegg har DELK en sentral administrasjon.

Generalforsamlingen er DELKs øverste organ og samles ordinært hvert tredje år. Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling.

Delegater med stemmerett er samarbeidsrådets medlemmer, lærerådets medlemmer, hovedstyrets medlemmer og delegater som er direkte valgt av menighetene.

Generalforsamlingen behandler saker som vedtektsendringer (grunnreglene), velger hovedstyret og valgkomiteen, godkjenner årsmeldingene og regnskap, fastsetter en del regler ved valg i DELK, samt behandler de saker som hovedstyret legger frem for generalforsamlingen.

Hovedstyret består at sju medlemmer valgt for en periode på tre år. Tilsynsmannen er fast medlem. I tillegg velges seks medlemmer av generalforsamlingen. Både kvinner og menn er valgbare til hovedstyret. Hovedstyret skal ha en leder og en nestleder, samt ansette en sekretær.

Hovedstyret har ansvar for organisering og forvaltning av DELKs virksomhet av økonomisk, administrativ og annen art, som ikke er tillagt lærerådet, den enkelte menighet eller skole. Hovedstyret forbereder saker for generalforsamlingen og iverksetter saker fra denne, kan oversende saker til lærerådet og samarbeidsrådet, har øverste ansvar for organisering av menighetene, profilen til og organiseringen av skolevirksomheten og ansetter prester, misjonærer og andre sentralt ansatte.

I perioden 2021-2024 består hovedstyret av:

Odd Gjerpe(styreleder), Anders Martin Fon(nestleder), Brit Hvalvik, Per Herik Gillesvik, Rina B Husby, Hans Martin Fahre og Bertil Andersson. Varamedlemmer er Haldis Sylte, Rannveig Bording og Rune Høvås.

Lærerådet består av ti medlemmer valgt for en periode på fire år. Tilsynsmannen og visetilsynsmannen er faste medlemmer. Fire prester og fire eldste velges av nåværende prester og eldste (FER), blant nåværende og tidligere menighetsprester og eldste.

Lærerådet har læreansvaret i DELK og definerer selv hva som er læresaker. Lærerådet avgjør tolkning av Bibel og bekjennelsesskrifter med konsekvens for forkynnelse og praksis, liturgi og andre saker av læremessig art. De avgir uttalelser i en rekke saker, blant annet opptak av menigheter og ved rekruttering av prester. Lærerådet kaller misjonærer og rapporterer saker av åndelig og læremessig karakter til de andre organene i DELK.

Lærerådet kan, etter detaljerte retningslinjer, overprøve hovedstyrets og generalforsamlingens beslutninger dersom lærerådet finner at saken er av læremssig art. Lærerådet i DELK består av menn, siden DELK står fast ved den bibelske lære hvor hyrde- og lærefunksjonen i menigheten er tillagt menn.

Lærerådet består av:

Tilsynsmann Bertil Andersson og visetilsynsmann Boe Johannes Hermansen er faste medlemmer. Egil Helland og Karsten Grytnes er valg som eldsterepresentanter for 2022-2025. Gunnar Johnstad og Eirik Thorvaldsen er valgt som eldsterepresentanter for 2022-2023. Fred Arve Fahre og Olaf Engestøl er valgt som presterepresentanter for 2022-2025. Jan Bygstad og Peter Johansen er valgt som presterepresentanter for 2022-2023.

Samarbeidsrådet er et rådgivende organ for tilsynsmannen, hovedstyret, lærerådet, menighetene og andre virksomheter og sentrale funksjoner i DELK. Samarbeidsrådets formål er å bidra til godt forankrede vedtak og godt samarbeid i alle deler av DELK.

Samarbeidsrådet møtes etter behov, normalt med ett fysisk møte pr år. Samarbeidsrådet består av valgte medlemmer fra menighetene, samt noen representanter valgt av de ansatte. Tilsynsmannen er leder av samarbeidsrådet. Hovedstyreleder er samarbeidsrådets nestleder. Samarbeidsrådet avgir uttalelser i saker som angår DELKs langsiktige utvikling og veivalg, samt i saker som hovedstyret, tilsynsmannen eller lærerådet oversender og fremmer.

Felles eldsteråd (FER) består av representanter fra eldsterådene i alle menighetene samt tilsynsmannen. Tilsynsmannen er leder av FER og visetilsynsmannen er rådets nestleder.

Felles eldsteråd velger medlemmer til lærerådet og kan i gitte tilfeller overprøve lærerådets vedtak. FER velger også visetilsynsmann og vara for visetilsynsmann.

DELKs hovedkontor ligger i Undrumsdal i Tønsberg kommune. Hovedkontoret ledes av tilsynsmannen, som også er daglig leder. Oversikt over de ansatte finner du på denne siden.