Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Mor_A06_B01_C01_div-scaled-aspect-ratio-16-9
Mor_A06_B01_C01_div-scaled-aspect-ratio-9-16

DELKs historie

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er den eldste lutherske frikirke i Norge. DELK ble etablert i 1872 og markerte 150 års jubileum i 2022.

DELK er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn. Denne artikkelen gir en kort framstilling av kirkesamfunnets første tid fra 1872. Det er korte avsnitt om skoledrift, dannelse av nytt kirkesamfunn, kirkekonstitusjon, forhold til omverden, og en oversikt over DELKs tilsynsmenn.

DELK er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn og ble stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872; 16. mars det året skrev de første seg inn i medlemsprotokollen til «Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder». Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

Søknad til Kongen om å danne nytt kirkesamfunn (27. april 1871): «Til Kongen! Undertegnede andrager herved underdanigst om Bistand til Overholdelse af den Lutherske Tro og Lære, som Grundloven hjelmer alle Rigets Indvaanere som den herskende Statsreligion.»

Skoledrift

I 1860-åra pågikk en flerårig strid om grunnskolens innhold, konfirmantundervisning og deler av forkynnelsen innenfor «statskirken». Mange foreldre hevdet at barna ikke lenger fikk den nødvendige og rette kristendomsundervisningen etter flere endringer av skolens opplegg. Disse personene hadde tilhørighet i haugianske vennegrupper, som kjempet for å ta vare på arven fra pietismen.

I mai 1866 meldte 76 foreldrepar i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien og flere andre steder.

Kirkesamfunnet har videre gjennom mange generasjoner sett det som en av sine viktigste oppgaver å verne om og utvikle et alternativt kristent grunnskoletilbud.

Nytt kirkesamfunn

Stifterne hadde nok ikke tenkt seg å gå til et så drastisk skritt som å danne eget kirkesamfunn. Men striden med de offentlige myndigheter innen skole og kirke tilspisset seg, så dannelsen av eget kirkesamfunn ble etter hvert løsningen som ble valgt.

En av de som støttet dette standpunktet, var Elling Eielsen fra Voss, stifteren av den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Amerika. Han besøkte haugianerne og rådet dem til å benytte seg av den frihet de hadde fått gjennom dissenterloven av 1845.

Forhold til omverden

DELK vokste raskt i starten og opprettet stadig nye menigheter og skoler. Senere avtok den utadrettede virksomheten. Kirkesamfunnet ble dermed i mange år ofte oppfattet som et relativt lukket samfunn. I løpet av de siste tiårene har disse lenkene løsnet. Flere opplever nå at dørtersklene inn til DELKs forsamlingslokaler har blitt lavere. Det har også innad i kirkesamfunnet utviklet seg en god fortrolighet i forhold til andre kristne.

Kirkesamfunnet hadde tidligere svært lite samarbeid med andre kirker, trossamfunn eller organisasjoner. Men spesielt utsendingen av misjonærer brakte DELK inn i samarbeid med misjonsorganisasjonene. Flere menigheter i DELK har de siste årene vært med på å arrangere felleskirkelige (økumeniske) møteuker og andre prosjekter, fortrinnsvis sammen med dem som ligger nærmest konfesjonsmessig.

Kirkekonstitusjon
Stifterne valgte å bruke den samme kirkekonstitusjonen som Eielsen hadde forfattet for den norske frikirken i Amerika. Kirkekonstitusjonen av 1872 inneholdt svært få retningslinjer for styre, økonomi, eiendomsforhold osv. Derfor ble det i 1998 utarbeidet nye Grunnregler. Men kirkekonstitusjonen vitner om et våkent og troende lekfolks bankende hjerte for å bevare sann, levende kristendom i lære og liv, og å bringe dette videre til kommende slekter. I knappe vendinger går den direkte inn i den enkeltes daglige kristenliv. Grunnreglene blir revidert ved behov av kirkesamfunnets øverste organ, Årsmøtet (fra 2015: Generalforsamlingen).

DELKs tilsynsmenn
Den nåværende tilsynsmannen er den 12. i rekka siden DELKs stiftelse i 1872.

Bertil Andersson 2019-
Rolf Ekenes 2011-2019
Herman Næss 2008-2011
Ulf Eirik Asp 1998-2007
Helge Gjelstad 1987-1997
Sverre Lefsaker 1979-1987
Ole Fadum 1951-1979
Ole Antonsen Gjerpe 1922-1951
Martinius Andreassen Gunnerød 1913-1922
Hans Johannesen Knapstad 1902-1913
Nils Andersen Adsjkær 1878-1901
Nils Christoffersen Heierstad 1872-1877